RAZPIS ZA MOBILNOST ZAPOSLENIH Z NAMENOM POUČEVANJA / USPOSABLJANJA V TUJINI v študijskem letu 2017/2018

Program Erasmus+ mobilnosti med programskimi državami (KA103) omogoča mobilnost pedagoškega osebja z namenom poučevanja v tujini na visokošolskih institucijah s katerimi ima VSŠ Bled podpisan ERASMUS+ medinstitucionalni sporazum ter usposabljanja zaposlenih v javnih ali zasebnih organizacij iz programskih držav, ki so aktivne na trgu dela ali področju izobraževanja, usposabljanja in mladine (npr. javno ali zasebno, malo, srednje ali veliko podjetje; javni organi na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni, raziskovalni inštituti; šola, zavod ali center za izobraževanje na katerikoli ravni…).

Na podlagi odobrenih sredstev Evropske komisije je Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) odobril sredstva za sofinanciranje 1 mobilnost usposabljanja zaposlenih (Staff Mobility for Training) in 1 mesto za sofinanciranje poučevanja v tujini (Staff Mobility for Teaching). Dodatna sredstva lahko pridobimo preko Skupnosti višjih šol Slovenije.

Sodelujoče države v programu Erasmus+ med programskimi državami so: vse države članice EU (Avstrija, Belgija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Slovaška, Španija, Švedska, Združeno kraljestvo, Bolgarija in Romunija) ter Islandija, Liechtenstein, Norveška, Turčija in Makedonija.

Namen razpisa je v okviru odobrenih sredstev podpreti:
- mobilnosti pedagoškega osebja VSŠ Bled, da na partnerski instituciji v programski državi izvede mobilnost z namenom poučevanja;
- mobilnosti zaposlenih VSŠ Bled z namenom usposabljanja

UPRAVIČENI PRIJAVITELJI IN OSNOVNI POGOJI, KI JIH MORAJO PRIJAVITELJI IZPOLNJEVATI

Prijavitelj na ta razpis je lahko:
-          zaposleni na VSŠ Bled (v delovnem razmerju, ki ustreza Zakonu o delovnih razmerjih − zaposleni za določen/nedoločen čas, polno ali delno) ali delati na VSŠ Bled na podlagi podjemne oz. avtorske pogodbe. Če je udeleženec hkrati v delovnem razmerju na drugem visokošolskem zavodu oziroma višji strokovni šoli mora predložiti potrdilo tega zavoda oz. šole, da za isto mobilnost ni prejel sofinanciranja drugega delodajalca.
-          zaposlen iz javnih ali zasebnih organizacij iz programskih držav, pri čemer mora biti državljan programskih držav ali državljan druge države, ki je zaposlen in živi v programski državi.

Prijavitelj lahko gre na mobilnost na katerokoli visokošolsko institucijo v programski državi, s katero je sklenjen Erasmus+ medinstitucionalni sporazum, pri čemer mora prijavitelj upoštevati, da je medinstitucionalni sporazum sklenjen za ustrezno študijsko leto in študijsko področje predavanja; izjema so vabljeni predavatelji iz javnih ali zasebnih organizacij iz programskih držav. Prijavitelj lahko gre na usposabljanje  oz. t.i. sledenje na delovnem mestu/obdobji opazovanja/usposabljanjem na partnerski visokošolski instituciji ali v drugi ustrezni organizaciji v tujini. Cilj tovrstnih aktivnosti so navezovanje stikov z organizacijami, ki bi lahko sprejele študente na praktično usposabljanje v tujini, obisk partnerskih institucij in spoznavanje tujih programov v državi gostiteljici, navezovanje stikov z visokošolskimi institucijami v tujini, ki bi lahko postale partnerice VSŠ Bled.

OBDOBJE MOBILNOSTI

Na razpis je možno prijaviti mobilnosti, ki bodo izvedene do najkasneje 30. 09. 2018. Dotacija se ne sme dodeliti retrospektivno za aktivnosti, ki so se že končale v času oddaje prijave za dotacijo. Trajanje aktivnosti mora biti od 5 dni (oz. najmanj 2 dni, če gre za poučevanje) do 2 mesecev, v kar ni zajet čas poti in mora zajemati vsaj 8 ur poučevanja na teden (ali za katero koli krajše obdobje bivanja).

V kolikor bo prijavljenih oseb več kot je mest, bomo upoštevali kriterij redne zaposlitve; prednost imajo osebe, ki se mobilnosti še niso udeležile, osebe pri katerih bo iz vsebine predlagane mobilnosti razvidna povezava z njegovim/njenim strokovnim razvojem ter razvojem naših izobraževalnih programov.

PRIJAVNICA