Ekonomika turizma (EKT)

Koda predmeta
P 4

Tip predmeta (obvezni/izbirni)
obvezni
 
Študijsko leto izvajanja predmeta
1.

Število kreditnih točk
4
 
Splošni cilji
Splošni cilj predmeta je:

· poznati osnovne ekonomske zakonitosti in upoštevati pravne predpise,

· razumeti turizem kot raznovrstno gospodarsko dejavnost.

Predmetno-specifične kompetence
V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:

· analiziranje turističnega povpraševanja in turistične ponudbe,

· oblikovanje integralnih turističnih proizvodov,

· spremljanje uresničevanja strategije razvoja turizma in novih trendov,

· ugotavljanje ekonomske učinkovitosti turistične dejavnosti.
 
Način izvajanja predmeta
Predavanja, vaje, ekskurzija
 
Načini preverjanja znanja
Pisni izpit. Pogoj za pristop k izpitu je obvezna prisotnost na ekskurziji. Študent lahko izdela seminarsko nalogo na razpisano temo in si z uspešnim zagovorom pridobi dodatne točke pri izpitu.

Priporočena literatura
– Cvikel, H., Alič, A. (2009 ). Uvod v ekonomiko turizma. Maribor : Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor

– Špec, J. (2009). Ekonomika turizma. interno študijsko gradivo. Bled : Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled

– Planina, J., Mihalič, T. (2002). Ekonomika turizma. Ljubljana : Ekonomska fakulteta
 
Predavateljica
Jana Špec
 
Jezik poučevanja
Slovenski jezik

Leave a reply