Koda predmeta
P 7

Tip predmeta (obvezni/izbirni)
obvezni
 
Študijsko leto izvajanja predmeta
1.

Število kreditnih točk
4

Splošni cilji
Splošni cilj predmeta je:

· seznanjati se z osnovami uživanja hrane, sistematike in sestave živil (hrane in pijač) ter z načrtovanjem prehrane za različne skupine prebivalstva,

· uporabljati zakonske predpise, ocenjevati zdravstveno ustreznost in kakovost živil (hrane in pijač) in se usposabljati za izvajanje ukrepov pri zagotavljanju kakovosti hrane in pijač,

· razvijati zavedanje o kulinarični dediščini in željo po promoviranju le te.

Predmetno-specifične kompetence
V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:

· načrtovanje, izvajanje in kontroliranje lastnega dela, komuniciranje ter načrtovanje dela s sodelavci,

· analiziranje fizioloških, psiholoških in zdravstvenih dejavnikov pri uživanju hrane in pijače in izvajanje ukrepov za zagotavljanje zdravstvene ustreznosti hrane in pijač,

· izbiranje primernih živil glede na sestavo živil (hrane in pijač), razdelitev živil (hrane in pijač) po izvoru, energijski in hranilni vrednosti in varovanje zdravja z vidika živil,

· promoviranje slovenske kulinarike in lokalnih produktov ter slovenskih vin,

· uporaba zakonskih predpisov za zagotavljanje varne hrane in pijače.

Način izvajanja predmeta
Predavanja in vaje
predavanja, laboratorijske vaje (v okviru laboratorijskih vaj se izvedejo vaje na terenu),
vaje v računalniški učilnici

Načini preverjanja znanja
Pisni izpit. Pogoj za pristop k izpitu je uspešno opravljena seminarska naloga s predstavitvijo ter uspešno opravljen izpit iz vaj.

Priporočena literatura
- Suwa Stanojević, M. (2011).Osnove Gastronomije. Ljubljana: Zavod IRC. Način dostopa (URL): http://www.impletum.zavod-irc.si/ docs/Skriti_ dokumenti/ osnove_gastronomije-Suwa.pdf

- Suwa Stanojević, M. (2009).Gastronomija Ljubljana: Zavod IRC. Način dostopa (URL): http://www.impletum.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Gastronomija-Suwa.pdf

- Suwa Stanojević, M. (2008). Prehrana z gastronomijo in kulinariko. Ljubljana: Zavod IRC. Način dostopa (URL): http://www.impletum.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Prehrana_z_gastronomijo_in_kulinariko-Suwa_Stanojevic.pdf

- Suwa Stanojević, M. (2009). Prehrana in zdravje. Ljubljana: Zavod IRC. Način dostopa (URL): http://www.impletum.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Prehrana_in_zdravje-Suwa_Stanojevic.pdf

Predavateljica
Tatjana Šubic
 
Jezik poučevanja
Slovenski jezik