Koda predmeta
P 13
 
Tip predmeta (obvezni/izbirni)
obvezni
 
Študijsko leto izvajanja predmeta
2.
 
Število kreditnih točk
3
 
Splošni cilji
Splošni cilj predmeta je:

· pridobiti osnovna teoretična in praktična znanja s področja projektnega dela in možnosti vključevanja projektov v poslovne sisteme,
· pridobiti znanja o metodah, tehnikah in orodjih za načrtovanje in vodenje projektov kot podlage za razumevanje vsebin in aplikacijo pridobljenih znanj pri poslovno-organizacijskih in strokovnih predmetih s področja gostinstva in turizma.

Predmetno-specifične kompetence
V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:

· načrtovanje, organiziranje, izvajanje in kontroliranje izvajanja projektov,
· ugotavljanje ustreznih oblik organizacije in vodenja projektov,
· razvijanje sposobnosti sodelovanja v projektnih timih na vseh nivojih,
· obvladovanje in vodenje manj zahtevnih projektov,
· logično reševanje poslovnih problemov.

Način izvajanja predmeta
Predavanja in vaje
 
Načini preverjanja znanja
Pisni izpit. Pogoj za pristop k izpitu je izdelava manj zahtevnega projekta v timu in njegova predstavitev.

Priporočena literatura
- Radić, D. (2009).Osnove projektnega managementa: interno študijsko gradivo. Bled: Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem
- Hauc, A. (2002). Projektni management. 1.natis. Ljubljana: GV Založba

Predavatelj
Iztok Sila
 
Jezik poučevanja
Slovenski jezik