Koda predmeta
P 17

Tip predmeta (obvezni/izbirni)
izbirni

Študijsko leto izvajanja predmeta
2.
 
Število kreditnih točk
6
 
Splošni cilji
Splošni cilj predmeta je:

· spoznati značilnosti hotelskega poslovanja in poslovanja potovalnih agencij,
· usposobiti se za samostojno delo na posameznih oddelkih hotela in v potovalni agencij.

Predmetno-specifične kompetence
V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:

· spremljanje in ugotavljanje razmer na trgu turističnih podjetij,
· sodelovanje pri pogajanjih, pripravljanje osnov za odločanje in sprejemanje odločitve za organizacijo različnih aktivnosti,
· izvajanje predprodajne in poprodajne aktivnosti ter vzdrževanje odnosov s kupci, dobavitelji in sodelavci,
· oblikovanje turističnih proizvodov, kalkuliranje stroškov ter oblikovanje prodajne cene,

Način izvajanja predmeta
Predavanja, vaje, vaje na računalniku, projektno delo.
 
Načini preverjanja znanja
Pisni izpit. Pogoj za pristop k izpitu so pozitivno opravljene vaje.

Priporočena literatura
- Krašna, T. (2006). Poslovanje turističnih in gostinskih podjetij : interno študijsko gradivo. Bled: Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled.
- Hayes, K. D., Ninemeier D. J. (2004). Hotel Operations Management. New Jersey: Pearson Education.
- Stutts, T. A., Wortman, F. J. (2006). Hotel and Lodging Management, 2nd ed. New Jersey: John Wiley & Sons.
- Archer, J., Syratt; G. (2012). Manual of Travel Agency Practice.3th. ed. Routledge.

Predavateljica
mag. Tadeja Krašna

Jezik poučevanja
Slovenski jezik