Koda predmeta
P 16

Tip predmeta (obvezni/izbirni)
izbirni

Študijsko leto izvajanja predmeta
2.
 
Število kreditnih točk
6

Splošni cilji
Splošni cilj predmeta je:

· spoznati značilnosti poslovanja in organiziranja dela v prenočitvenih in prehrambenih obratih,
· usposobiti se za samostojno delo na posameznih oddelkih prenočitvenih in prehrambenih obratov,
· analizirati uspešnosti poslovanja prenočitvenih in prehrambenih obratov.

Predmetno-specifične kompetence
V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:

· spremljanje in ugotavljanje razmer na trgu turističnih podjetij,
· sodelovanje pri pogajanjih, pripravljanje osnov za odločanje in sprejemanje odločitev za organizacijo različnih aktivnosti,
· izvajanje predprodajne in poprodajne aktivnosti ter vzdrževanje odnosov s kupci, dobavitelji in sodelavci,
· oblikovanje turističnih proizvodov, kalkuliranje stroškov ter oblikovanje prodajnih cen,
· organizacija dela v timu, analiza problemov in ugotavljanje uspešnosti poslovanja.

Način izvajanja predmeta
Predavanja, vaje, vaje na računalniku, projektno delo.

Načini preverjanja znanja
Pisni izpit. Pogoj za pristop k izpitu so pozitivno opravljene vaje.

Priporočena literatura
- Krašna, T. (2006). Poslovanje turističnih in gostinskih podjetij : interno študijsko gradivo. Bled: Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled
- Baskette, M. (2001). The Chef Manager. New Jersey: Prentice Hall
- Hayes, K. D., Ninemeier D. J. (2004). Hotel Operations Management. New Jersey: Pearson Education
- Walker R. J. (2005). The restaurant: From Concept to Operation, 4th. Ed. New Jersey: Wiley & Sons.
- Stutts, T. A., Wortman, F. J. (2006). Hotel and Lodging Management, 2nd ed. New Jersey: John Wiley & Sons.
- Sedmak, G. (2011). Menedžment prehrambenih obratov : strateški pogled. Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales.
 
Predavateljica
mag. Tadeja Krašna

Jezik poučevanja
Slovenski jezik