Koda predmeta
P 6

Tip predmeta (obvezni/izbirni)
obvezni

Študijsko leto izvajanja predmeta
1.

Število kreditnih točk
4

Splošni cilji
Splošni cilj predmeta je:

· samostojno pridobivati podatke za pripravo poslovnih informacij za poslovne odločitve in analizo doseženih rezultatov,

· uporabljati sodobne medije pri pripravi poslovnih informacij,

· povezovati znanja z različnih področij, ki se uporabljajo pri novih projektih (poslovnih načrtih).
 
Predmetno-specifične kompetence
V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:

· sposobnost iskanja in pridobivanja podatkov iz obstoječih statističnih publikacij, letopisa, poročil,

· izdelava statističnih poročil, presoja izdelanih analiz in predstavitev z uporabo sodobnih medijev (računalnik),

· povezovanje statističnega znanja (teorije) z drugimi predmeti, zlasti ekonomskimi,

· poznavanje pomena statistike za življenje in delo v podjetju,

· uporaba statističnih metod za raziskovanje pojavov v praksi,

· spremljanje novih trendov, razvoja stroke, novih poslovno-informacijskih sistemov in nove računalniške tehnologije,

· natančno, ažurno vodenje statističnih evidenc, ki so osnova za dobre poslovne odločitve ter za izdelavo poslovnih načrtov.
 
Način izvajanja predmeta
Predavanja in vaje na računalniku.

Načini preverjanja znanja
Pisni izpit (Pisno preverjanje znanja brez uporabe računalnika. Priporočena uporaba kalkulatorja za reševanje nalog.) Pogoj za pristop k izpitu so uspešno opravljene vaje na računalniku.

Priporočena literatura
- Gregorc, F. (2008). Poslovna informatika s statistiko. Ljubljana: Zavod IRC. Način dostopa (URL): http://www.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Poslovna_informatika_s_statistiko-Gregorc.pdf

- Gregorc, F. (2009). Poslovna informatika s statistiko-vaje: interno gradivo za vaje. Bled: Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled

- Štadl, M. (2008) Statistika. Ljubljana: Zavod IRC. Način dostopa (URL): http://www.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Statistika-Sadl.pdf

- Štadl, M. (2008) Zbirka vaj iz statistike. Ljubljana: Zavod IRC. Način dostopa (URL): http://www.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Statistika-vaje-Sadl.pdf-          
- Blejec, M. (1996). Uvod v statistiko. Ljubljana: Ekonomska fakulteta  

Predavateljica
Frančiška Gregorc
 
Jezik poučevanja
Slovenski jezik