Koda predmeta
P 2

Tip predmeta (obvezni/izbirni)
obvezni

Študijsko leto izvajanja predmeta
1.

Število kreditnih točk
6

Splošni cilji
Splošni cilj predmeta je:

· usposobiti študenta za vodenje sodelavcev na zahtevnejšem nivoju,

· samostojno poslovno komunicirati v gostinstvu v slovenskem, angleškem, nemškem ali kakem drugem jeziku,

· obvladati komunikacijo z gosti v strežbi in na recepciji.

Predmetno-specifične kompetence
V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:

· ljubezen do dela z ljudmi,

· obvladovanje metode vodenja na nivoju srednjih vodilnih delovnih mest,

· razvijanje občutka poslovne diskretnosti in etike poklica,

· sproščenost, jasnost in prepričljivost v komunikaciji s sodelavci in z gosti,

· obvladovanje komuniciranja na poslovnem področju.

Način izvajanja predmeta
Predavanja in vaje, lahko tudi praktična naloga kot del šolskega projekta ali v okviru praktičnega izobraževanja.
 
Načini preverjanja znanja
Pisni in ustni izpit. Pogoj za pristop k izpitu je izdelava in zagovor seminarske naloge Pogoj za pristop k ustnemu izpitu je pozitivno opravljen pisni izpit.
 
Priporočena literatura
- Markič, P. (2009). Poslovno sporazumevanje in vodenje. Ljubljana: Zavod IRC. Način dostopa (URL): http://www.zavodirc.si/docs/Skriti_dokumenti/Poslovno_sporazumevanje_in_vodenje-Markic_.pdf

- Cvikl, D. (2014). e-gradivo za predavanje PSV: http://eucilnica.vgs-bled.si/.

- Cvikl, D.(2014). e-gradivo za vaje PSV: http://eucilnica.vgs-bled.si/.

Predavatelj
Darija Cvikl
 
Jezik poučevanja
Slovenski jezik