Koda predmeta
P 1

Tip predmeta (obvezni/izbirni)
obvezni (izbirni med NEJ in ANJ)

Raven predmeta
Za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti iz predmeta Strokovna terminologija v tujem jeziku 1 – angleški jezik, je priporočljivo predznanje splošnega angleškega jezika na stopnji 1. tujega jezika srednjih šol.

Študijsko leto izvajanja predmeta
1.

Število kreditnih točk
6

Splošni cilji
Splošni cilj predmeta je:

· razvijati osnovne jezikovne spretnosti: govor, poslušanje, pisanje in branje,

· pragmatično uporabljati novo usvojeno strokovno terminologijo v tujem jeziku,

· spremljati novosti stroke v tujem jeziku,

· razvijati pozitiven odnos do drugačnosti in sprejemanja ljudi iz različnih družbenih, narodnostnih in kulturnih okolij.
 
Predmetno-specifične kompetence
V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:

· samostojno in kreativno komuniciranje v tujem jeziku v različnih zahtevnejših strokovnih in vsakodnevnih situacijah in okoliščinah,

· vodenje pisne korespondence turistične in gostinske stroke v tujem jeziku,

· sestavljanje jedilnih listov, menijev in kuharskih receptov v tujem jeziku, samostojna uporaba različnih virov (internet, brošure, vodniki), obdelovanje in razumevanje podatkov v tujem jeziku.

Način izvajanja predmeta
Predavanja in vaje

Načini preverjanja znanja
Pisni in ustni izpit. Pogoj za pristop k ustnemu izpitu je pozitivno opravljen pisni izpit.
 
Priporočena literatura
- Vidic Strnad, J. (2009). English Professional Terminology for Hospitality and Tourism 1. : interno študijsko gradivo. Bled: Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled

- Jones,L., Alexander, R. (2000) New International Business. Cambridge: Cambridge University Press

- Jones, L. (2005). Welcome–English for travel and tourism industry. Cambridge: Cambridge University Press

- Dodgshun G., Peters, M. (2004). Cookery for the Hospitality Industry, 5th Edition. Cambridge: Cambridge University Press

- Slovnične knjige, priročniki, enojezični in dvojezični slovarji.
 
Predavateljica
Cilka Demšar

 
Jezik poučevanja
Angleški jezik in slovenski jezik