Koda predmeta
P 25
 
Tip predmeta (obvezni/izbirni)
obvezni (izbirni med NEJ / ITJ) v izbirnih modulih M10, M11, M12, M13

Študijsko leto izvajanja predmeta
2.
 
Število kreditnih točk
8

Splošni cilji
Splošni cilj predmeta je:

· razvijati osnovne jezikovne spretnosti: govor, poslušanje, pisanje in branje,
· pragmatično uporabljati novo usvojeno strokovno terminologijo v tujem jeziku,
· spremljati novosti stroke v tujem jeziku,
· razvijati pozitiven odnos do drugačnosti in sprejemanja ljudi iz različnih družbenih, narodnostnih in kulturnih okolij.

Predmetno-specifične kompetence
V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:

· komuniciranje v tujem jeziku v različnih osnovnih strokovnih in vsakodnevnih situacijah in okoliščinah,
· razumevanje osnovne pisne korespondence turistične stroke v tujem jeziku,
· uporaba različnih virov (internet, brošure, vodniki), obdelovanje in razumevanje podatkov v tujem jeziku.

Način izvajanja predmeta
Predavanja in vaje

Načini preverjanja znanja
Pisni in ustni izpit. Pogoj za pristop k ustnemu izpitu je pozitivno opravljen pisni izpit.

Priporočena literatura
- Niebisch, D.…[et al] (2009). Schritte 1 international: Kursbuch + Arbeitsbuch. Ismaning: Hueber Verlag
- Barberis, P., Bruno, E. (2004). Deutsch im Hotel. Gespräche führen, 1. Auflage. München: Max Hueber Verlag
- Slovnične knjige, priročniki, enojezični in dvojezični slovarji.

Predavateljica
dr. Emira Premrov

Jezik poučevanja
Nemški jezik in slovenski jezik