Koda predmeta
P 14

Tip predmeta (obvezni/izbirni)
obvezni

Študijsko leto izvajanja predmeta
2.
 
Število kreditnih točk
4

Splošni cilji
Splošni cilj predmeta je:

· spoznati osnovne pojme o trženju v turizmu,
· usposobiti se za sodelovanje pri trženju turističnih proizvodov,
· pridobiti sposobnost zagotavljanja kakovosti turističnih proizvodov,
· izdelati trženjski načrt.

Predmetno-specifične kompetence
V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:

· sodelovanje pri trženju turističnih proizvodov,
· analiziranje trženjskega okolja,
· raziskovanje trga,
· vzpostavitev trženjskega informacijskega sistema,
· izbiranje ciljnih trgov,
· izbiranje ustrezne trženjske strategije,
· zagotavljanje konkurenčne prednosti,
· oblikovanje trženjskega spleta,
· uporaba trženjskih orodij,
· zagotavljanje kakovosti,
· izdelava trženjskega načrta.

Način izvajanja predmeta
Predavanja in vaje

Načini preverjanja znanja
Pisni izpit in obvezne študije primerov.

Priporočena literatura
- Konečnik Ruzzier, M. (2010). Trženje v turizmu. Ljubljana: Meritum.
- Krašna, T. (2002). Trženje v turizmu: interno študijsko gradivo. Bled: VSŠGT Bled.
- Kotler, P., Bowen J., Makens, J. (2014). Marketing for hospitality and tourism. 6th. ed. New York: Prentice Hall.
- Middleton, V.T.C., Fyall, A., Morgan, M. (2009). Marketing in travel and tourism. 4th. ed., Amsterdam: Buterworth-Heineman.
- Kotler, P. (2004). Management trženja. Ljubljana: GV založba
- Lovelock, C., Wright, L. (1999). Principles of Service Marketing and Management. New Jersy: Prentice Hall.

Predavateljica
mag. Tadeja Krašna

Jezik poučevanja
Slovenski jezik