Koda predmeta
P 8

Tip predmeta (obvezni/izbirni)
obvezni

Študijsko leto izvajanja predmeta
1.
 
Število kreditnih točk
8
 
Splošni cilji
Splošni cilj predmeta je:

· poznati osnovne geografske značilnosti na nacionalni, evropski in globalni ravni, ki so pomembne za turizem,

· poznavati in razumeti pomen naravnih vrednot in kulturne dediščine kot osnove za oblikovanje integralnih turističnih izdelkov,

· poznati in upoštevati smernice in omejitve, ki jih pri razvoju turizma postavlja varstvo okolja, varstvo naravnih vrednot in kulturne dediščine.

Predmetno-specifične kompetence
V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:

· analiziranje in opredelitev pomena naravne in kulturne dediščine za turizem,

· zavedanje pomembnosti naravnega in družbenega (antropogenega) okolja in upoštevanje načel trajnostnega razvoja pri vključevanju v turistične programe,

· spremljanje usklajenosti nacionalne strategije razvoja turizma in novih trendov v turizmu ter njihovo prilagajanje zahtevam trajnostnega razvoja,

· oblikovanje integralnih turističnih proizvodov ob upoštevanju sonaravnega razvoja,

· ugotavljanje ekonomske upravičenosti posegov v prostor zaradi turistične dejavnosti.

Način izvajanja predmeta
Predavanja, seminarska naloge in predstavitve le-teh, terensko delo/strokovne ekskurzije.
 
Načini preverjanja znanja
Pisni in ustni izpit. Pogoj za pristop k izpitu je uspešno opravljena seminarska naloga s predstavitvijo ter udeležba na dveh ekskurzijah. Pogoj za pristop k ustnemu izpitu je pozitivno opravljen pisni izpit.

Priporočena literatura
- Grafenauer, B. (2009). Turistična geografija in kulturna dediščina. Ljubljana: Zavod IRC. Način dostopa (URL): http://www.impletum.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Turisticna_geografija_in_kulturna_dediscina-Grafenauer_1.pdf

- Bogataj, J. (1992). Sto srečanj z dediščino na Slovenskem. Ljubljana: Prešernova družba.

Predavatelj
dr. Boža Grafenauer

Jezik poučevanja
Slovenski jezik