Ime študijskega programa
Velnes
 
Naziv strokovne izobrazbe in
njegova okrajšava
Organizator/ organizatorka poslovanja v velneški dejavnosti
org. posl. vel. (OVD)
 
Trajanje študija in vrednotenje
s kreditnimi točkami
Študij traja dve leti.
Študijski program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (kt) po sistemu ECTS.

Pogoji za vpis

V višješolski študij se lahko vpiše, kdor:

  • je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali
  • ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.
Pogoji za napredovanje po
programu in dokončanje študija

Pogoji za napredovanje

V 2. letnik lahko napreduje študent, če je uspešno opravil obveznosti modulov, predmetov in praktičnega izobraževanja (vključno z vajami, s seminarskimi nalogami, projekti, z izpiti, ?) 1. letnika  v obsegu najmanj 45 KT, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz vaj in praktičnega izobraževanja.

Študent lahko ponavlja letnik, če opravi študijske obveznosti in praktično izobraževanje istega letnika v obsegu najmanj 20 KT, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz praktičnega izobraževanja. Ponavljanje odobri študijska komisija višje strokovne šole na podlagi pisne vloge študenta.

Pogoji za dokončanje

1. Vsi obvezni moduli in predmeti v obsegu 76 kreditnih točk (KT):

  • komunikacija (15 KT)
  • ekonomika in poslovanje (20 KT)
  • trženje in turizem (20 KT)
  • velnes (21 KT)

2. Eden izmed izbirnih modulov  v obsegu 27 kreditnih točk (KT):

  • zdravo prehranjevanje (27 KT) ali
  • gibanje, telesne aktivnosti (27 KT) ali
  • duševni velnes (27 KT) ali
  • lepota in telesna nega (27 KT) ali

3. Prosto izbirni predmet (5 KT)

4. Diplomsko delo (5 KT)

POVEZAVA DO KATALOGA PREDMETOV