Koda dodatne sestavine
D1

Tip dodatne sestavine (obvezna/izbirna)
obvezna

Študijsko leto izvajanja dodatne sestavine
1.

Število kreditnih točk
3

Splošni cilji dodatne sestavine
Splošni cilj je:

· spremlja pomen poslovnega sporazumevanja, kakovostnih medosebnih odnosov in timskega dela v praksi;
· uporablja vedenjska pravila socialne interakcije, sodeluje  in se  prilagaja zahtevam različnih komunikacijskih situacij;
· vzpostavlja profesionalni odnos s sodelavci, strankami in drugimi;
· uporablja metode za obvladovanje stresnih situacij;
· uporablja in širi znanje splošnega, poslovnega in strokovnega tujega jezika.

Predmetno-specifične kompetence
V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:

· razvija poklicno identiteto, strokovno odgovornost in profesionalnost v komuniciranju, skladno s poslovnim bontonom;
· uporablja izraze in specifično terminologijo s področja velneške dejavnosti v domačem in tujem jeziku;
· samostojno prepoznava, analizira in interpretira komunikacijo v medsebojnih odnosih v poslovnem dogodku;
· obvladuje konfliktne situacije;
· se vede ustvarjalno in tolerantno do pogledov in vedenja drugih.

Način izvajanja dodatne sestavine
Praktično izobraževanje je izvedbeno in vsebinsko prilagojeno kompetencam posameznega modula. Študent opravlja 100 ur samostojnega dela. Praktično izobraževanje opravljajo študenti v šolskem hotelu ali v podjetju – članu mreže podjetij za PRI. PRI je povezano s pridobivanjem podatkov za izdelavo diplomske naloge.

Pristopni pogoji
Pred začetkom opravljanja praktičnega izobraževanja študent opravi obveznosti, potrebne za izvajanje praktičnega izobraževanja:

· preizkus teoretične usposobljenosti za varno delo in požarno varnost v gostinstvu in turizmu,
· izpolni soglasje osebe za obveznost prijavljanja bolezni, ki se lahko prenašajo z delom,
· poda individualno izjavo o bolezenskih znakih.

Načini preverjanja znanja
Obvezna prisotnost na praktičnem izobraževanju. Obvezen je zagovor poročila o opravljenem praktičnem izobraževanju pri mentorju v podjetju in mentorju v šoli.

Priporočena literatura
- Ferjančič, R. S., Dokumentacija za praktično izobraževanje (za tekoče študijsko leto). Bled: Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled
- Strokovna literatura različnih strokovnih področij (odvisno od teme diplomske naloge)

Predavateljica
Rožica Slavica Ferjančič

Jezik poučevanja
Slovenski jezik