Koda dodatne sestavine
D3

Tip dodatne sestavine (obvezna/izbirna)
obvezna

Študijsko leto izvajanja dodatne sestavine
1.

Število kreditnih točk
5

Splošni cilji dodatne sestavine
Splošni cilj je:

· pozna metode in kazalce spremljanja turističnega razvoja in je usposobljen analizirati turistični promet;
· izvaja analizo in raziskave tržnega okolja pri trženju storitev;
· oblikuje in izvaja tržne ponudbe;
· izvaja celovito upravljanje s kakovostjo storitev;
· izvaja sodobne oblike elektronskega poslovanja.

Predmetno-specifične kompetence
V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:

· pozna posebnosti turističnih območij in načrtuje njihovo organiziranost;
· pozna temeljne principe trženjskega koncepta v organizaciji s posebnostmi v storitveni dejavnosti;
· razume pomen, proces in postopke ciljnega trženja;
· pozna koncept internega trženja;
· razume pomen družbeno odgovornega trženja.

Način izvajanja dodatne sestavine
Praktično izobraževanje je izvedbeno in vsebinsko prilagojeno kompetencam posameznega modula. Študent opravlja 150 ur samostojnega dela. Praktično izobraževanje opravljajo študenti v šolskem hotelu ali v podjetju – članu mreže podjetij za PRI. PRI je povezano s pridobivanjem podatkov za izdelavo diplomske naloge.

Pristopni pogoji
Pred začetkom opravljanja praktičnega izobraževanja študent opravi obveznosti, potrebne za izvajanje praktičnega izobraževanja:

· uspešno opravljen PRI 2,
· preizkus teoretične usposobljenosti za varno delo in požarno varnost v gostinstvu in turizmu,
· izpolni soglasje osebe za obveznost prijavljanja bolezni, ki se lahko prenašajo z delom,
· poda individualno izjavo o bolezenskih znakih.

Načini preverjanja znanja
Obvezna prisotnost na praktičnem izobraževanju. Obvezen je zagovor poročila o opravljenem praktičnem izobraževanju pri mentorju v podjetju in mentorju v šoli.

Priporočena literatura
- Ferjančič, R. S., Dokumentacija za praktično izobraževanje (za tekoče študijsko leto). Bled: Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled
- Strokovna literatura različnih strokovnih področij (odvisno od teme diplomske naloge)

Predavateljica
Rožica Slavica Ferjančič

Jezik poučevanja
Slovenski jezik