Koda dodatne sestavine
D7

Tip dodatne sestavine (obvezna/izbirna)
Obvezna v izbirnem modulu M/

Študijsko leto izvajanja dodatne sestavine
2.

Število kreditnih točk
7

Splošni cilji dodatne sestavine
Splošni cilj je:

· uporablja metode stresnega menedžmenta ;
· identificira  različne osebnosti in njihovo psihološko zgradbo;
· identificira področja, obseg in načine razvijanja čustvene inteligentnosti;
· uporablja metode osebnega svetovanja, postavljanja vprašanj in motiviranja uporabnika;
· svetuje uporabo strategij za čustveno bolj stabilno življenje.

Predmetno-specifične kompetence
V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:

· izvaja celostno diagnosticiranje uporabnika ter analizo samoevalvacije osebnostnega in zdravstvenega stanja uporabnika;
· sistematično pristopa k celostni obravnavi stresa pri posamezniku;
· uporablja različne tehnike dihanja in sproščanja, tehnike fizična aktivnost in sproščanja, avtogeni trening, tehnike samorefleksije, odkrivanja ciljev, zastavljanja vprašanj;
· oblikuje individualne programe osebnostne rasti v skladu z zastavljenimi  cilji posameznika.

Način izvajanja dodatne sestavine
Praktično izobraževanje je izvedbeno in vsebinsko prilagojeno kompetencam posameznega modula. Študent opravlja 210 ur samostojnega dela. Praktično izobraževanje opravljajo študenti v šolskem hotelu ali v podjetju – članu mreže podjetij za PRI. PRI je povezano s pridobivanjem podatkov za izdelavo diplomske naloge.

Pristopni pogoji
Pred začetkom opravljanja praktičnega izobraževanja študent opravi obveznosti, potrebne za izvajanje praktičnega izobraževanja:

· uspešno opravljen PRI 4,
· preizkus teoretične usposobljenosti za varno delo in požarno varnost v gostinstvu in turizmu,
· izpolni soglasje osebe za obveznost prijavljanja bolezni, ki se lahko prenašajo z delom,
· poda individualno izjavo o bolezenskih znakih.

Načini preverjanja znanja
Obvezna prisotnost na praktičnem izobraževanju. Obvezen je zagovor poročila o opravljenem praktičnem izobraževanju pri mentorju v podjetju in mentorju v šoli.

Priporočena literatura
- Ferjančič, R. S., Dokumentacija za praktično izobraževanje (za tekoče študijsko leto). Bled: Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled
- Strokovna literatura različnih strokovnih področij (odvisno od teme diplomske naloge)

Predavateljica
Rožica Slavica Ferjančič

Jezik poučevanja
Slovenski jezik