Koda predmeta
P 9
 
Tip predmeta (obvezni/izbirni)
obvezni
 
Študijsko leto izvajanja predmeta
2.
 
Število kreditnih točk
7
 
Splošni cilji
Splošni cilj predmeta je:

· pozna nastanek in razvoj velnesa kot zdravega celostnega življenjskega sloga in razume pomen celostnega pristopa k zdravju za človekovo počutje in osebni razvoj;
· pridobi temeljna znanja o velneški dejavnosti, temeljnih sestavinah in razvija osebni odnos do velnesa kot zdravega načina življenja posameznika;
· spremlja novosti in trende na področju zdravstvenega, zdraviliškega, spajevskega in velneškega turizma;
· analizira ključne dejavnike ponudbe in povpraševanja na področju velneške dejavnosti;
· pozna in razume temeljne pojme in elemente s področja trajnostnega turizma in hotelskega ekološkega menedžmenta in jih poveže z velneškim turizmom.
 
Predmetno-specifične kompetence
V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:

· pozna nastanek in razvoj velnesa kot zdravega celostnega življenjskega slogai in pozna pomen celostnega pristopa k zdravju za človekovo počutje in osebni razvoj in ga razume kot možnost za oblikovanje tovrstne ponudbe;
· razume temeljne pojme in elemente ter pozna trende na področju velnesa in velneške dejavnosti;
· pozna različne zvrsti velneškega turizma in koordinira aktivnosti med različnimi elementi velneške turistične ponudbe;
· pozna nabor velneških storitev po posameznih velneških stebrih in oblikuje ustrezno velneško ponudbo glede na konkurenčnost trga;
· pozna vrste in organizacijske strukture ponudbe na področju velneškega turizma.

Način izvajanja predmeta
Predavanja in laboratorijske vaje.

Načini preverjanja znanja
Pisni izpit. Pogoj za pristop k izpitu je opravljena projektna naloga.

Priporočena literatura
- Cohen, M., Bodeker, G. (2008). Understanding the Global Spa Industry: Spa Management. Oxford Jordan Hill: Butterworth-Heinemann Ltd Linacre House.
- Chalupa, M. (2001). Warum ist Wellness wichtig? Wien: WUV-Universitätsverlag
- Gojčič, S. (2005). Wellness – zdrav način življenja, nova zvrst v turizmu. Ljubljana: GV založba.
- Smith, M., Puczkó, L. (2009). Health and Wellness Tourism. Amsterdam [etc.]:Butterworth-Heinemann.
- Travis, J. W., Ryan, R. S. (2004). The Wellness Workbook., California Berkeley: Celestial Arts.

Predavateljica
mag. Vekoslava Gojčič

Jezik poučevanja
slovenski jezik