Oblikovanje in trženje velneških proizvodov (OTVP)

Koda predmeta
P 11
 
Tip predmeta (obvezni/izbirni)
obvezni
 
Študijsko leto izvajanja predmeta
2.
 
Število kreditnih točk
8
 
Splošni cilji
Splošni cilj predmeta je:

· pozna zakonitosti turističnih proizvodov in destinacij, s poudarkom na velneški tematiki;
· ločiti med parcialnimi, integralnimi in pavšalnimi velneškimi proizvodi in pozna kompleksnost velneških proizvodov ter različne metode oblikovanja velneških proizvodov;
· pozna turistične motive in nakupne navade uporabnikov in jih zna povezati z oblikovanjem velneških  proizvodov;
· pozna temeljne principe in metode oblikovanja velneških proizvodov skladno s tipologijo in hierarhijo ter tehnološkimi in tržnimi značilnostmi;
· pozna procese celovitega upravljanja kakovosti velneških proizvodov in problematiko trajnostnega razvoja v turizmu in njegovo vlogo pri oblikovanju velneških proizvodov.
 
Predmetno-specifične kompetence
V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:

· razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje;
· vodi administrativne procese in dokumentacijo pri oblikovanju velneških proizvodov;
· sodeluje v strokovnem timu pri načrtovanju, oblikovanju in trženju novih velneških storitev, proizvodov, programov in izdelkov;
· načrtuje in izvaja svetovalne storitve v velneški dejavnosti in obvlada principe reševanja nezadovoljstva uporabnikov in reklamacij.

Način izvajanja predmeta
Predavanja in laboratorijske vaje.
 
Načini preverjanja znanja
Pisni izpit. Pogoj za pristop k izpitu je opravljena projektna naloga.
 
Priporočena literatura
– Hoheb, C., L. Puczkó. (2011). 4WR: Wellness for Whom, Where and What? Wellness Tourism 2020. WTW.
– Illing, K. T. (2002). Time for soul & self. Berlin: TDC e Kfm.
– Konečnik Ruzzier, M. (2010). Trženje v turizmu. Ljubljana: Meritum.
– Kotler, P. (2004). Management trženja. Ljubljana: GV založba.
– Smith, M. in L. Puczkó. (2009). Health and Wellness Tourism. Oxford: Elsevier Ltd..
 
Predavateljica
Katarina Vita Dolinar Bobič

Jezik poučevanja
slovenski jezik

Leave a reply