Osnove gibanja in športne aktivnosti (OGŠA)

Koda predmeta
P 14

Tip predmeta
Prosto izbirni

Študijsko leto izvajanja predmeta
2.

Število kreditnih točk
10

Splošni cilji
Splošni cilj predmeta je:

· pozna osnove zdravega načina življenja in pomen gibanja za človeško telo;
· pozna osnove gibanja na suhem in v vodi;
· pozna procese redne telesne dejavnosti;
· pozna vadbene metode dela in pozna osnove izbire primerne vrsti dejavnosti;
· pozna osnove primerne intenzivnosti, trajanja in pogostnosti vadbe;
· pozna ukrepe varovanja zdravja in okolja, odgovarja za lastno varnost in varnost drugih.

Predmetno-specifične kompetence
V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:

· načrtuje in izvaja svetovalne storitve v velneški dejavnosti;
· oblikuje program vadbe v skladu s petstopenjskim načrtovanjem: spoznavanje, cilji/namen, načrtovanje, vaje, analiza/evalvacija;
· svetuje in načrtuje vadbo za posameznika in skupine;
· upošteva zahteve posebnih ciljnih skupin;
· organizira in načrtuje športne dejavnosti, dejavnosti v naravi in v prostoru in načrtuje vadbo s pripomočki.

Način izvajanja predmeta
Predavanja in laboratorijske vaje.

Načini preverjanja znanja
Pisni izpit. Pogoj za pristop k izpitu sta opravljeni seminarska in projektna naloga.

Priporočena literatura

– Zapiski s predavanj, izročki
– Ušaj, A. (1996). Kratek pregled osnov športnega treniranja. Ljubljana: Fakulteta za šport
– Lasan, M. (2005). Stalnost je določila spremembo. Ljubljana: Fakulteta za šport
– Pistotnik, B. (2011). Osnove gibanja v športu. Ljubljana: Fakulteta za šport
– Bompa ,T. (1983) Theory ond methodology of training. Dubuque IA: Kendall/ Hunt Publishing Company.

Predavatelj
Uroš Ambrožič

Jezik poučevanja
slovenski jezik

Leave a reply