Namen politike zasebnosti je seznaniti posameznike ter druge pravne osebe (v nadaljevanju: »posameznik«), ki sodelujejo z Višjo strokovno šolo za gostinstvo, velnes in turizem Bled (v nadaljevanju: »šola«), o namenih in pravnih podlagah ter pravicah posameznikov glede obdelave osebnih podatkov, ki jih izvaja naša šola. Večina obdelave osebnih podatkov temelji na določbah Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-1) ter zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Vsaka sprememba tega dokumenta bo objavljena na naši spletni strani. Z uporabo spletne strani potrjujete, da ste seznanjeni s celotno vsebino politike zasebnosti.

Upravljavec osebnih podatkov:
Višja strokovna šola za gostinstvo, velnes in turizem Bled
Prešernova 32, 4260 Bled
E-pošta: info@vgs-bled.si
Telefon: 04 575 34 10 (tajništvo)

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov:
DATAINFO.SI, d.o.o.
Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor
E-pošta: dpo@datainfo.si
Telefon: +386 (0) 2 620 4 300
Spletna stran: www.datainfo.si

Nameni in pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov

Na podlagi zakonodaje vodimo evidence:

 1. evidenco prijavljenih za vpis in vpisanih študentov,
 2. osebni list, ki se vodi za vsakega študenta od vpisa v šolo do končanja študija oziroma do izpisa,
 3. zapisnik o izpitu, s katerim se evidentira prijava k izpitu, potek izpita in dosežena ocena,
 4. evidenco izdanih dokumentov o končanem študiju.

Evidence iz 1., 2. in 4. točke prejšnjega  obsegajo: osebno ime študenta (za študentke tudi dekliški priimek), spol, datum, kraj in občino rojstva, državo rojstva, stalno in začasno prebivališče, enotno matično številko občana ali občanke (v nadaljnjem besedilu: občan), državljanstvo, predhodno pridobljeno izobrazbo, način študija ter druge podatke po posebnih predpisih. Evidenca iz 2. točke prejšnjega odstavka obsega še podatke o opravljenih izpitih, o napredovanju in dokončanju študija.

Evidenca iz 3. točke prvega odstavka tega člena obsega: osebno ime študenta (za študentke tudi dekliški priimek), spol, enotno matično številko občana, način študija, letnik študija in študijsko leto prvega vpisa, datum izpita, podatke o tem, ali izpit opravlja prvič ali ga ponavlja, ter oceno, doseženo pri izpitu.

Osebni podatki študentov iz evidenc iz 56. člena tega zakona se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo za potrebe višješolske dejavnosti šol, višješolske prijavne službe, državnih organov, organov lokalne skupnosti, nosilcev javnega pooblastila, povezane z uresničevanjem pravic študentov po posebnih predpisih. Pri izdelavi statističnih analiz se smejo osebni podatki uporabljati in objavljati tako, da identiteta študenta ni razvidna.

Evidence se trajno hranijo v skladu s posebnimi predpisi, razen evidence prijavljenih za vpis, ki se hrani do vpisa oziroma do izteka pritožbenih postopkov.

Obdelava na osnovi privolitev

Določene osebne podatke bomo obdelovali samo, če nam boste zato podali svojo privolitev (soglasje). V primeru, da boste za določen namen podali svojo privolitev, bomo na primer:

 • preko telefonske številke in/ali elektronske pošte obveščali o naših dejavnostih;
 • objavljali skupinske in/ali posamične fotografije/posnetke študentov na naši spletni strani;
 • za namene obveščanja ime in priimek študenta objavili na oglasni deski;
 • na različnih medijih (odvisno od privolitve) objavili literarne izdelke in druge dosežke študenta skupaj z njegovim imenom in priimkom;
 • na različnih medijih (odvisno od privolitve) objavili dosežek študenta na tekmovanjih v znanju, športnih, literarnih in drugih tekmovanjih …

Podaja privolitve je prostovoljna. Privolitev lahko kadarkoli prekličete z zahtevkom poslanim na naš naslov. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve, bomo hranili do preklica privolitve ali do zahteve za izbris podatkov. Po prejemu zahteve za preklic privolitve ali zahteve za izbris se podatki izbrišejo najkasneje v 30 dneh. Podatke, ki jih obdelujemo na podlagi privolitve lahko izbrišemo tudi pred preklicem, kadar je bil dosežen namen obdelave osebnih podatkov ali če tako določa zakon.

Videonadzor
V organizaciji na enoti šole in Hotela Astoria izvajamo videonadzor. S pomočjo videonadzora (kamere so nameščene v okolici vhodov v organizacijo) spremljamo vstope v prostore in izstope iz njih (na podlagi 77. člena ZVOP-2). Videonadzor pa izvajamo tudi za namen varovanja posameznikov (uporabnikov, zaposlenih in obiskovalcev) ter premoženja organizacije (na podlagi zakonitega interesa, kot ga določa točka (f) 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe, v povezavi s 76. in naslednjimi členi ZVOP-2). Znotraj nekaterih delovnih prostorov se videonadzor izvaja, kjer je to nujno potrebno za varnost ljudi ali premoženjas. Videonadzor nam bo v pomoč pri odkrivanju, obravnavi ali reševanju incidenčnih oz. izrednih dogodkov, kaznivih dejanj, odškodninskih ali drugih zahtevkov. Posnetki se hranijo 30 dni.

Videonadzora ne izvajamo na način, ki bi imel poseben vpliv obdelave. Prav tako videonadzor ne omogoča neobičajne nadaljnje obdelave, kot so prenosi subjektom v tretje države, možnost zvočne intervencije v primeru spremljanja dogajanja v živo. Videonadzor omogoča spremljanje dogajanja v živo s strani pooblaščene osebe.

Vse informacije glede izvajanja videonadzora lahko pridobite na telefonski številki oz. elektronskem naslovu organizacije. Pravice posameznikov so opisane v tej Politiki zasebnosti. Dodatna vprašanja lahko naslovite tudi na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov.

Hotelske rezervacije
Osebne podatke smemo obdelovati za sklenitev in izvajanje pogodbe in sicer nudenje storitev in sicer:

 • Namen: zagotavljanje storitev, vključno z upravljanjem hotelskih rezervacij in plačil.
 • Pošiljanje informacij v skladu z rezervacijo nastanitve.

Osebni podatki se pridobijo na podlagi pogodbe. Šola bo hranila osebne podatke le toliko časa, dokler bo to potrebno za uresničitev namena, zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani in obdelovani. Osebne podatke, ki jih šola obdeluje na osnovi pogodbenega odnosa s posameznikom, hrani za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še 6 let po njenem prenehanju, razen v primerih, ko pride med posameznikom in šolo do spora v zvezi s pogodbo. V takem primeru hrani šola podatke še 10 let po pravnomočnosti sodne odločbe, arbitraže ali sodne poravnave ali, če sodnega spora ni bilo.

Uporabniki osebnih podatkov, iznos podatkov in avtomatizirano sprejemanje odločitev

Med uporabnike podatkov sodijo pogodbeni obdelovalci, ki jih najamemo, da za nas opravljajo določene obdelave osebnih podatkov. Sodelujemo predvsem z: vzdrževalci infrastrukture, vzdrževalci informacijskih sistemov, ponudniki e-poštnih storitev in ponudniki programske opreme, storitev v oblaku ipd. (Booking, Vasco ipd.), ponudniki družabnih omrežij in spletnega oglaševanja (Facebook, Instagram). Pravico imate zahtevati informacijo o tem, katerim (zunanjim) uporabnikom so bili sporočeni vaši in otrokovi osebni podatki.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo
Osebnih podatkov ne iznašamo v tretje države (države izven članic EU ter Islandije, Norveške in Liechtenstein) in v mednarodne organizacije, razen v primerih uporabe družabnih omrežij, ko se podatki lahko izvažajo v ZDA, pri čemer so razmerja s pogodbenimi obdelovalci iz ZDA urejena na podlagi standardnih pogodbenih klavzul , ki jih je sprejela Evropska komisija in/ali zavezujočih poslovnih pravil potrjenih s strani EU.

Avtomatiziranega sprejemanja odločitev, kakor tudi oblikovanja profilov, ne izvajamo.

Kaj so piškotki?

Kako uporabljamo piškotke?

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo

 

Upravljajte nastavitve piškotkov

Nastavitve piškotkov lahko kadar koli spremenite s klikom na zgornji gumb. To vam bo omogočilo, da znova obiščete pasico s soglasjem za piškotke in spremenite svoje nastavitve ali takoj umaknete soglasje.

Poleg tega različni brskalniki ponujajo različne metode za blokiranje in brisanje piškotkov, ki jih uporabljajo spletna mesta. Nastavitve brskalnika lahko spremenite tako, da blokirate/izbrišete piškotke. Spodaj so navedene povezave do podpornih dokumentov o upravljanju in brisanju piškotkov iz glavnih spletnih brskalnikov.

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050

Safari: https://support.apple.com/en-in/guide/safari/sfri11471/mac

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored&redirectlocale=en-US

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

Če uporabljate kateri koli drug spletni brskalnik, obiščite uradne dokumente za podporo brskalnika.

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi z njim ter pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Zahteva posameznika se obravnava skladno z določbami Splošne uredbe.

Vse navedene pravice in vsa vprašanja, lahko uveljavljate z zahtevkom, poslanim na naš naslov. Na vaš zahtevek bomo odgovorili brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje v enem mesecu po prejemu zahteve. Ta rok se lahko ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev podaljša za največ dva dodatna meseca. O tem boste obveščeni, skupaj z razlogi za zamudo. Uveljavljanje pravic je za vas brezplačno, vendar pa vam lahko zaračunamo razumno plačilo, če je zahteva očitno neutemeljena ali pretirana, zlasti, če se ponavlja. V takšnem primeru lahko zahtevo tudi zavrnemo. V tem primeru vas bomo seznanili z razlogi za zavrnitev ter z vašo pravico do pritožbe pri nadzornem organu. V primeru dvoma o vaši identiteti lahko od vas zahtevamo dodatne informacije, ki jih potrebujemo za ugotovitev vaše identitete.

Pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu lahko uveljavljate pri: Informacijskemu pooblaščencu RS na naslovu Dunajska 22, 1000 Ljubljana (e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, spletna stran: www.ip-rs.si).

Politika zasebnosti velja od 21.09.2023 dalje.

 

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA GOSTINSTVO, VELNES IN TURIZEM BLED

Dostopnost

Osrednja vsebina