Poslovna informatika s statistiko (PIS)

Koda predmeta
P 5

Tip predmeta (obvezni/izbirni)
obvezni

Študijsko leto izvajanja predmeta
1.

Število kreditnih točk
5

Splošni cilji
Splošni cilj predmeta je:

· pozna delovanje informacijskega sistema podjetja ter z njim povezane IKT;
· uporablja orodja pri vrednotenju eksperimentov s pomočjo IKT v slovenskem in tujem jeziku;
· obdeluje z raziskavo pridobljene podatke z računalniškimi programi in jih primerno interpretira;
· razvija sposobnost za razumevanje statističnih podatkov in jih smiselno uporablja pri svojem delu.

Predmetno-specifične kompetence
V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:

· uporablja sodobno informacijsko –  komunikacijsko tehnologijo (IKT);
· sodeluje pri snovanju in gradnji informacijskega sistema;
· uporablja informacijski sistem (IS) podjetja;
· sistematično pristopa pri zbiranju, urejanju in shranjevanju podatkov in informacij;
· zbrane podatke obdela in analizira z enostavnimi statističnimi metodami;
· posreduje analizirane podatke in informacije ter jih zna ustrezno interpretirati.

Način izvajanja predmeta
Predavanja in laboratorijske vaje na računalniku.

Načini preverjanja znanja
Pisni izpit (Pisno preverjanje znanja brez uporabe računalnika.) Pogoj za pristop k izpitu so uspešno opravljene vaje na računalniku in opravljena projektna naloga.

Priporočena literatura
– Gregorc, F. (2008). Poslovna informatika s statistiko. Ljubljana: Zavod IRC. Način dostopa (URL): http://www.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Poslovna_informatika_s_statistiko-Gregorc.pdf
– Gregorc, F. (2009). Poslovna informatika s statistiko-vaje: interno gradivo za vaje. Bled: Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled
– Gregorc, F. (2011). Poslovna informatika s statistiko. Velnes: interno študijsko gradivo, Bled: Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled (v pripravi)

Predavateljica
Frančiška Gregorc

Jezik poučevanja
slovenski jezik

Leave a reply