Poslovno sporazumevanje in vodenje

Koda predmeta

P 1

 Tip predmeta (obvezni/izbirni)

obvezni

 Študijsko leto izvajanja predmeta

1.

Število kreditnih točk

4

 

Splošni cilji

Splošni cilj predmeta je:

– razvija zavest o pomenu kakovostnih medosebnih odnosov in timskega dela;

– razvija sposobnosti prožnega mišljenja, kritičnega presojanja in ustvarjalnosti;

– ustvarja zmožnosti za vključevanje v procese, v skupino in organizacijo;

– razvija samozavest v komunikaciji in učinkovito uporablja temeljne komunikacijske veščine;

– obvlada vedenjskega pravila socialne interakcije, sodelovanje in prilagajanje zahtevam različnih komunikacijskih situacij.

 

Predmetno-specifične kompetence

V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:

– vodi in/ali sodeluje v strokovnem timu in pri reševanju problemov, deluje kooperativno;

– razlikuje strukturo in dinamiko temeljnih komunikacijskih situacij, skrbi za optimalno pripravo in spremlja izvedbe le-teh;

– obvladuje konflikte in stresne situacije;

– sodeluje pri vzpostavitvi organizacijske kulture in sooblikuje pozitivno klimo na delovnem mestu;

– deluje etično in skladno s poslovnim bontonom.

Način izvajanja predmeta

Predavanja in seminarske vaje.

 

Načini preverjanja znanja

Pogoj za pristop k pisnemu izpitu je izdelana timska seminarska naloga.

 

Priporočena literatura

– Markič, P. (2009). Poslovno sporazumevanje in vodenje. Zavod IRC, Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled, 2009, Impletum/spletna učilnica
– Zapiski in prosojnice predavanj
– Izbrani članki

Predavatelj

Iztok Sila

Jezik poučevanja

Slovenski jezik

Leave a reply