Praktično izobrazevanje 4 (PRI 4)

Koda dodatne sestavine
D 4

Tip dodatne sestavine (obvezna/izbirna)
obvezna
 
Študijsko leto izvajanja dodatne sestavine
2.
 
Število kreditnih točk
8

Splošni cilji
Splošni cilj predmeta je:

· samostojno opravljati delo na višji zahtevnostni ravni z občutkom za timsko delo,
· načrtovati in izvajati različne gostinsko-turistične projekte,
· pripravljati projekte o poslovanju in trženju hotelsko-turističnih podjetij ter uporaba najnovejše tehnologije,
· uporabljati pridobljena teoretična in strokovna znanja ter upoštevati varstvo pri delu in sanitarno-tehnične predpise,
· razvijati sposobnosti vrednotenja dela, učinkovitosti, načrtovanja, organizacije in vodenja delovnih procesov.

Predmetno-specifične kompetence
V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:

· zbiranje in analiziranje poslovnih informacij,
· obvladovanje procesov in poslovanja gostinskih in hotelskih podjetij ali njihovih oddelkov (kuhinja, strežba, F&B, nabava, skladišče, recepcija, prodaja),
· organiziranje in vodenje dela na posameznem področju gostinskega-turističnega podjetja ali hotela,
· pripravljanje informacij za odločanje na višjem nivoju,
· komuniciranje na različnih nivojih z uporabo strokovne terminologije v več jezikih,
· izvajanje manj zahtevnih projektov v timu,
· vzdrževanje dobrih medsebojnih odnosov.

Način izvajanja dodatne sestavine
Praktično izobraževanje je izvedbeno in vsebinsko prilagojeno kompetencam posameznega modula. Študent opravlja 280 ur samostojnega dela. Praktično izobraževanje opravljajo študenti v šolskem hotelu ali v podjetju – članu mreže podjetij za PRI. PRI je povezano s pridobivanjem podatkov za izdelavo diplomske naloge.

Pristopni pogoji
Pred začetkom opravljanja praktičnega izobraževanja študent opravi obveznosti, potrebne za izvajanje praktičnega izobraževanja:

· uspešno opravljeni PRI 1,PRI 2 in PRI 3,
· izpolni soglasje osebe za obveznost prijavljanja bolezni, ki se lahko prenašajo z delom,
· poda individualno izjavo o bolezenskih znakih.

Načini preverjanja znanja
Prisotnost študenta na PRI je obvezna. Študent praktično izvede določeno storitev, jo zagovarja in odda pisno poročilo o opravljenem praktičnem izobraževanju.

Priporočena literatura
– Ferjančič, R. S., Dokumentacija za praktično izobraževanje (za tekoče študijsko leto). Bled: Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled
– strokovna literatura različnih strokovnih področij (odvisno od teme diplomske naloge)

Predavateljica
Rožica Slavica Ferjančič
 
Jezik poučevanja
Slovenski jezik

Leave a reply