Praktično izobraževanje: Ekonomika in poslovanje (PRI 2)

Koda dodatne sestavine
D2

Tip dodatne sestavine (obvezna/izbirna)
obvezna

Študijsko leto izvajanja dodatne sestavine
1.

Število kreditnih točk
5

Splošni cilji dodatne sestavine
Splošni cilj je:

· uporablja prvine poslovnega procesa, sredstva in vire sredstev podjetja ter usmerja njihovo medsebojno povezanost;
· deluje verodostojno, objektivno in kakovostno ter etično ravna pri delu v poslovnem okolju;
· uporablja informacijski sistem podjetja ter z njim povezano IKT in uporablja IKT orodja v slovenskem in tujem jeziku;
· zbira in pripravlja statistične podatke ter jih smiselno uporablja pri svojem delu;
· seznani se z delovno pravno zakonodajo v praksi in jo smiselno uporablja pri svojem delu.

Predmetno-specifične kompetence
V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:

· spremlja ekonomsko situacijo na trgu, primerja aktualno ponudbo in trenutno povpraševanje na trgu ter sprotno in po potrebi analizira posamezne dejavnike trga;
· samostojno izdeluje osnovna, sprotna poslovna poročila, in jih interpretira;
· uporablja metode sistematičnega pristopa k ustvarjanju, pridobivanju in prenosu znanja v prakso in sodeluje v timskem delu;
· uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (IKT) in informacijski sistem (IS) podjetja;
· uporablja osnovne pravne predpise s področja turizma in velneške dejavnosti in pravilno uporablja osnovne pravne pojme.

Način izvajanja dodatne sestavine
Praktično izobraževanje je izvedbeno in vsebinsko prilagojeno kompetencam posameznega modula. Študent opravlja 150 ur samostojnega dela. Praktično izobraževanje opravljajo študenti v šolskem hotelu ali v podjetju – članu mreže podjetij za PRI. PRI je povezano s pridobivanjem podatkov za izdelavo diplomske naloge.

Pristopni pogoji
Pred začetkom opravljanja praktičnega izobraževanja študent opravi obveznosti, potrebne za izvajanje praktičnega izobraževanja:

· uspešno opravljen PRI 1,
· preizkus teoretične usposobljenosti za varno delo in požarno varnost v gostinstvu in turizmu,
· izpolni soglasje osebe za obveznost prijavljanja bolezni, ki se lahko prenašajo z delom,
· poda individualno izjavo o bolezenskih znakih.

Načini preverjanja znanja
Obvezna prisotnost na praktičnem izobraževanju. Obvezen je zagovor poročila o opravljenem praktičnem izobraževanju pri mentorju v podjetju in mentorju v šoli.

Priporočena literatura
– Ferjančič, R. S., Dokumentacija za praktično izobraževanje (za tekoče študijsko leto). Bled: Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled
– Strokovna literatura različnih strokovnih področij (odvisno od teme diplomske naloge)

Predavateljica
Rožica Slavica Ferjančič

Jezik poučevanja
Slovenski jezik

Leave a reply