Pravni predpisi (PPR)

Koda predmeta
P 6
 
Tip predmeta (obvezni/izbirni)
obvezni
 
Študijsko leto izvajanja predmeta
1.

Število kreditnih točk
5
 
Splošni cilji
Splošni cilj predmeta je:

· pozna temeljne pravne pojme in pomen prava;· pozna zakonodajo na področju velneške dejavnosti;
· pozna osnove delovno-pravne zakonodaje;
· pozna pravno organizacijo različic gospodarskih družb v velneški dejavnosti in uporabnost posameznih oblik;
· pozna osnove pogodbenih razmerij in različne vrste gospodarskih pogodb ter pogodb v velneški dejavnosti.
 
Predmetno-specifične kompetence
V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:

· pozna in uporablja pomen osnovnih  pravnih pojmov in pravni red Republike Slovenije;
· pozna in uporablja osnovne pravne predpise s področja velneške dejavnosti;
· samostojno sklepa veljavne pogodbe s področja velneške dejavnosti;
· uporablja veljavno zakonodajo;
· pozna in uporablja temeljna etična načela.

Način izvajanja predmeta
Predavanja in laboratorijske vaje.

Načini preverjanja znanja
Pisni izpit. Pogoj za pristop k izpitu je opravljena seminarska naloga.
 
Priporočena literatura
– Demšar, J. (2011). Pravni predpisi: interno študijsko gradivo. Bled: Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled
– Šinkovec, J., Tratar, B. (2001). Obligacijski zakonik s komentarjem in sodno prakso. Lesce: Založba Oziris, Lesce
 
Predavatelj
Jakob Demšar
 
Jezik poučevanja
slovenski jezik

Leave a reply