Predstavitev

Višja strokovna šola za gostinstvo, velnes in turizem Bled je bila ustanovljena leta 1996 med prvimi višješolskimi zavodi v Sloveniji.

V zavodu je za izvajanje dejavnosti oblikovana tudi posebna organizacijska enota Medpodjetniški izobraževalni center (kratko MIC). V njegovem okviru deluje šolski hotel Astoria, ki svojo izobraževalno dejavnost opravlja tako, da zagotavlja praktično usposabljanje študentom višješolskih programov, ki se izobražujejo v zavodu in tudi študentom ter dijakom drugih šol.

Ključne vrednote zavoda so bile postavljene že ob ustanovitvi šole in so se utrjevale skozi njegov razvoj. Sedanje poslanstvo in vizija šole ter razvojni in operativni cilji so bili prenovljeni in potrjeni sredi leta 2018 v dokumentu Dolgoročni razvojni program VSŠ Bled za obdobje 2018-2022.

Poslanstvo

VSŠ Bled je izobraževanje in usposabljanje visoko strokovnih kadrov, ki bodo s svojim znanjem, veščinami in gostoljubnostjo uspešno in trajnostno razvijali turizem, gostinstvo in velnes ter z njimi povezane dejavnosti (šport, kultura…) v Sloveniji in širši regiji.

Vizija

Razviti se v izobraževalno središče, ki povezuje ter združuje različne ravni ter oblike vseživljenjskega izobraževanja in usposabljanja na področju turizma, gostinstva, velnesa in povezanih področij, s svojo kakovostjo pa sooblikuje ugled Bleda kot svetovne turistične destinacije.

Izhodišče te vizije je šolski hotel, ki bo postal primer odličnosti praktičnega izobraževanja v evropskem merilu in tako zagotavljal visoko zaposljivost in odličnost študentov. Zavod bo pri vseh svojih dejavnostih aktivno vključen v gospodarsko in družbeno okolje ter razvijal zgleden odnos med zaposlenimi, študenti in lokalno skupnostjo, hkrati pa bo popolnoma odprt za nove ideje, svetovne prakse in strokovnjake iz najrazličnejših okolij.

Virtualni sprehod - VSŠ Bled (Šola)

Virtualni sprehod - VSŠ Bled (Hotelski del)

Organi zavoda

 • Najvišji organ šole je Svet zavoda, ki ga sestavljajo:

  • mag. Tadeja Krašna, predstavnica zaposlenih in predsednica sveta
  • Piber Vanja, predstavnica ustanovitelja
  • Faganel Mojca, predstavnica ustanovitelja
  • Sajovic Milan, predstavnik delodajalcev
  • Krašovec Mojca, predstavnica delodajalcev
  • Brešan Melita, predstavnica zaposlenih
  • Leskovšek Robert, predstavnik zaposlenih
  • Seničak Mateja, predstavnik zaposlenih
  • Sila Iztok, predstavnik zaposlenih
  • Schönlieb Blaž, predstavnik študentov
  • Jurič Tilen, predstavnik študentov

  Direktor zavoda je mag. Peter Mihelčič, ki je petletni mandat nastopil 1. aprila 2019.

 • Strokovni aktivi so ustanovljeni po posameznih predmetnih področjih in jih sestavljajo naslednji predavatelji:

  Turizem
  Vodja: mag. Darja Radić
  Člani: Krašna, Grafenauer, Švigelj, Gregorc, Sila

  Gostinstvo
  Vodja: Jože Zalar
  Člani: Zalar, Mihelčič, Šubic, Mikelj, Jozić, Halačević

  Velnes
  Vodja: mag. Slavka Gojčič
  Člani:
  Gojčič, Švigelj, Tušek, Ambrožič, Merlak, Karan

  Komunikacija in tuji jeziki
  Vodja: Cilka Demšar
  Člani:
  Premrov, Cvikl, Demšar, Guzelj

 • Na šoli delujejo naslednje komisije:

  Študijska komisija, poleg z zakonom določenih nalog, obravnava ter pripravlja predloge tudi za vse druge vsebine, ki so neposredno povezane z izvajanjem študijskega procesa. Sestavljajo jo:

  • Iztok Sila – predsednik
  • mag. Tadeja Krašna
  • Jakob Demšar
  • Tatjana Šubic

  Disciplinska komisija je organ zavoda, ki na prvi stopnji ugotavlja disciplinsko odgovornost študentov. Sestavljajo jo:

  • Jaka Demšar (predstavnik predavateljev)
  • Mateja Seničak (predstavnica MIC)
  • Tilen Jurič (predstavnik študentov)

  Komisija za kakovost, poleg z zakonom določenih nalog, obravnava ter pripravlja predloge tudi za vse druge vsebine, ki so povezane z delom predavateljev in z  njihovo pripravo na izvajanje študijskega procesa. Deluje v skladu s Poslovnikom. Sestavljajo jo:

  • Jože Zalar – predsednik
  • dr. Emira Premrov
  • dr. Boža Grafenauer
  • Uroš Ambrožič
  • Iztok Sila
  • Medina Jagurdžija, predstavnica študentov
  • Timotej Bonifer, predstavnik študentov

  Samoevalvacijska poročila so objavljena na naslednji povezavi.

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA GOSTINSTVO, VELNES IN TURIZEM BLED

Dostopnost

Osrednja vsebina