Predstavitev

Višja strokovna šola za gostinstvo, velnes in turizem Bled je bila ustanovljena leta 1996 med prvimi višješolskimi zavodi v Sloveniji.

V zavodu je za izvajanje dejavnosti oblikovana tudi posebna organizacijska enota Medpodjetniški izobraževalni center (kratko MIC). V njegovem okviru deluje šolski hotel Astoria, ki svojo izobraževalno dejavnost opravlja tako, da zagotavlja praktično usposabljanje študentom višješolskih programov, ki se izobražujejo v zavodu in tudi študentom ter dijakom drugih šol.

Ključne vrednote zavoda so bile postavljene že ob ustanovitvi šole in so se utrjevale skozi njegov razvoj. Sedanje poslanstvo in vizija šole ter razvojni in operativni cilji so bili prenovljeni konec leta 2023 v dokumentu Dolgoročni razvojni program za obdobje 2023 – 2027.

Poslanstvo

VSŠ Bled je izobraževanje in usposabljanje visoko strokovnih kadrov, ki bodo s svojim znanjem, veščinami, gostoljubnostjo in podjetnostjo na inovativen in kreativen način uspešno in trajnostno razvijali turizem, gostinstvo in velnes ter z njimi povezane dejavnosti (šport, kultura …) v Sloveniji in širši regiji.

Vizija

VSŠ Bled se bo razvil v mednarodno prepoznan center znanja in sodobno izobraževalno središče, ki povezuje ter združuje različne ravni ter oblike vseživljenjskega izobraževanja in usposabljanja na področju turizma, gostinstva, velnesa in povezanih področij ter prispeva k zelenemu, digitalnemu in vrednostnemu razvoju turizma, s svojo kakovostjo pa sooblikuje ugled Bleda kot svetovne turistične destinacije.

Izhodišče te vizije je šolski hotel, ki bo postal primer odličnosti praktičnega izobraževanja v evropskem merilu in tako zagotavljal visoko zaposljivost in odličnost študentov. Zavod bo pri vseh svojih dejavnostih aktivno vključen v gospodarsko in družbeno okolje doma in v mednarodnem okolju ter razvijal zgleden odnos med zaposlenimi, študenti in lokalno skupnostjo, hkrati pa bo popolnoma odprt za nove ideje, svetovne prakse in strokovnjake iz najrazličnejših okolij.

Virtualni sprehod - VSŠ Bled (Šola)

Virtualni sprehod - VSŠ Bled (Hotelski del)

Organi zavoda

 • Najvišji organ šole je Svet zavoda, ki ga sestavljajo:

  • dr. Premrov Emira, predstavnica zaposlenih in predsednica sveta
  • Jošt Mojca, predstavnica zaposlenih
  • Leskovšek Robert, predstavnik zaposlenih
  • Vovk Judita, predstavnica zaposlenih
  • Sila Iztok, predstavnik zaposlenih
  • Gosar Maša, predstavnica študentov
  • Rožaj Marius, predstavnik študentov

  Direktor zavoda je mag. Peter Mihelčič, ki je petletni mandat nastopil 1. aprila 2019.

 • Strokovni aktivi so ustanovljeni po posameznih predmetnih področjih in jih sestavljajo naslednji predavatelji:

  Turizem
  Vodja: mag. Radić Darja
  Člani: mag. Krašna Tadeja, dr. Grafenauer Boža, Gregorc Francka, Sila Iztok

  Gostinstvo
  Vodja: dr. Zalar Jože
  Člani: mag. Mihelčič Peter, Šubic Tatjana, Mikelj Katica, Jozić Zoran, Halačević Edin

  Velnes
  Vodja: dr. Gojčič Slavka
  Člani:
  mag. Karan Monika, Avguštin Lea

  Komunikacija in tuji jeziki
  Vodja: Demšar Cilka
  Člani:
  dr. Premrov Emira, dr. Cvikl Darija, Guzelj Miha, Demšar Jakob

 • Na šoli delujejo naslednje komisije:

  Študijska komisija, poleg z zakonom določenih nalog, obravnava ter pripravlja predloge tudi za vse druge vsebine, ki so neposredno povezane z izvajanjem študijskega procesa. Sestavljajo jo:

  • Iztok Sila – predsednik
  • mag. Tadeja Krašna
  • Jakob Demšar
  • Tatjana Šubic

  Disciplinska komisija je organ zavoda, ki na prvi stopnji ugotavlja disciplinsko odgovornost študentov. Sestavljajo jo:

  • Jaka Demšar (predstavnik predavateljev)
  • Mateja Seničak (predstavnica MIC)
  • Lovro Lepoša (predstavnik študentov)

  Komisija za kakovost, poleg z zakonom določenih nalog, obravnava ter pripravlja predloge tudi za vse druge vsebine, ki so povezane z delom predavateljev in z  njihovo pripravo na izvajanje študijskega procesa. Deluje v skladu s Poslovnikom. Sestavljajo jo:

  • dr. Jože Zalar – predsednik
  • dr. Emira Premrov
  • dr. Boža Grafenauer
  • Guzelj Miha
  • Iztok Sila
  • Natalija Rozman, predstavnica študentov
  • Nace Gosnik, predstavnik študentov

  Samoevalvacijska poročila so objavljena na naslednji povezavi.

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA GOSTINSTVO, VELNES IN TURIZEM BLED

Dostopnost

Osrednja vsebina