• Generic selectors
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Search in posts
  Search in pages

Predstavitev

Višja strokovna šola za gostinstvo, velnes in turizem Bled je bila ustanovljena leta 1996 med prvimi višješolskimi zavodi v Sloveniji.

V zavodu je za izvajanje dejavnosti oblikovana tudi posebna organizacijska enota Medpodjetniški izobraževalni center (kratko MIC). V njegovem okviru deluje šolski hotel Astoria, ki svojo izobraževalno dejavnost opravlja tako, da zagotavlja praktično usposabljanje študentom višješolskih programov, ki se izobražujejo v zavodu in tudi študentom ter dijakom drugih šol.

Poslanstvo

Poslanstvo šole je bilo po uvedbi novega izobraževalnega programa Velnes dopolnjeno in se glasi: Poslanstvo zavoda je kakovostno izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov v gostinstvu in turizmu ter velneški dejavnosti in dodatno razvijanje kompetenc v šolskem hotelu skladno s potrebami in razvojnimi tendencami gospodarstva.

Vizija

Na osnovi vizije šole so bili postavljeni strateški cilji razvoja zavoda, ki so vodili delovanje v preteklem obdobju:

 • kakovostna izvedba VŠS programov: 150 vpisa – realnega v I. letnik + 1 oddelek s tujci,
 • spodbujati strokovno in pedagoško izpopolnjevanje pedagoškega kadra,
 • povezava in skupen razvoj z Visoko šolo za hotelirstvo in turizem Bled,
 • sodoben in vzorčen model uspešnega šolskega hotela,
 • ohranjati in poglobiti vsebinsko, kadrovsko in finančno delovanje MIC-a.

Organi zavoda

 • Najvišji organ šole je Svet zavoda, ki ga sestavljajo:

  • mag. Tadeja Krašna, predstavnica zaposlenih in predsednica sveta
  • Piber Vanja, predstavnica ustanovitelja
  • Faganel Mojca, predstavnica ustanovitelja
  • Sajovic Milan, predstavnik delodajalcev
  • Krašovec Mojca, predstavnica delodajalcev
  • Brešan Melita, predstavnica zaposlenih
  • Leskovšek Robert, predstavnik zaposlenih
  • Seršen Samo, predstavnik zaposlenih
  • Sila Iztok, predstavnik zaposlenih
  • Breznik Matic, predstavnik študentov
  • Jurič Tilen, predstavnik študentov

  Direktor zavoda je mag. Peter Mihelčič, ki je petletni mandat nastopil 1. aprila 2019.

 • Strokovni aktivi so ustanovljeni po posameznih predmetnih področjih in jih sestavljajo naslednji predavatelji:

  Turizem
  Vodja: mag. Darja Radić
  Člani: Krašna, Grafenauer, Švigelj, Gregorc, Sila

  Gostinstvo
  Vodja: Jože Zalar
  Člani: Zalar, Mihelčič, Lebar, Šubic

  Velnes
  Vodja: mag. Slavka Gojčič
  Člani:
  Gojčič, Dolinar Bobič, Švigelj, Tušek, Ambrožič, Merlak

  Komunikacija in tuji jeziki
  Vodja: Cilka Demšar
  Člani:
  Praprotnik, Premrov, Cvikl, Demšar, Guzelj

 • Na šoli delujeta naslednji komisiji:

  Študijska komisija, poleg z zakonom določenih nalog, obravnava ter pripravlja predloge tudi za vse druge vsebine, ki so neposredno povezane z izvajanjem študijskega procesa. Sestavljajo jo:

  • mag. Peter Mihelčič – predsednik
  • Marijan Lebar
  • mag. Tadeja Krašna
  • Jakob Demšar
  • Iztok Sila

  Komisija za kakovost, poleg z zakonom določenih nalog, obravnava ter pripravlja predloge tudi za vse druge vsebine, ki so povezane z delom predavateljev in z  njihovo pripravo na izvajanje študijskega procesa. Sestavljajo jo:

  • Jože Zalar – predsednik
  • dr. Emira Premrov
  • dr. Boža Grafenauer
  • Uroš Ambrožič
  • Iztok Sila
  • Medina Jagurdžija
  • Timotej Bonifer