Razpis Erasmus+ za praktično usposabljanje 2019/2020

Erasmus+ je program EU za sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014–2020. V novi program so vključene tudi akcije programa Jean Monnet kot samostojno nespremenjeno področje.

Program Erasmus+ je namenjen izboljšanju spretnosti in zaposljivosti mladih ter posodobitvi izobraževanja, usposabljanja in mladinskega dela. Program želi več kot 5 milijonom Evropejcem omogočiti študij, usposabljanje, pridobivanje delovnih izkušenj ali opravljanje prostovoljnega dela v tujini.

Splošna pravila, načela in postopki izvedbe projekta Erasmus+ so objavljena na spletnih straneh http://www.erasmusplus.si in jih morajo upoštevati študenti, matična inštitucija ter inštitucije gostiteljice. Časovni, finančni in vsebinski okvir določa tudi pogodba »Sporazum o nepovratnih sredstvih št. 19-103-060141 za izvajanje projekta v okviru programa Erasmus+, Ključni ukrep 1: projekti mobilnosti posameznikov na področju visokošolskega izobraževanja med državami programa; št. zadeve: KA1-HE-26/19, podpisana med VSŠGT Bled in nacionalno agencijo CMEPIUS.

Odobreno je 15 mobilnosti študentov z namenom praktičnega izobraževanja! Po porabi sredstev za lastne projekte mobilnosti, lahko študenti in osebje pridobijo sredstva za mobilnost preko konzorcija za mobilnost, katerega član smo in deluje pod okriljem Skupnosti VSŠ. Razpisa za sofinanciranje mobilnosti za osebje in študente sta objavljena na spletni strani Skupnosti VSŠ http://www.skupnost-vss.si/dejavnosti/mednarodne-dejavnosti/konzorcij-za-mobilnost/

Na omenjeni spletni strani je objavljena tudi razpisna dokumentacija in informacija o razpoložljivosti sredstev za mobilnosti. Na razpis se prijavite pri Erasmus+ koordinatorju na šoli.

Države, kjer študent lahko opravlja študij ali praktično izobraževanje, so t. i. programske države:

 • Vse države članice EU (Avstrija, Belgija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Slovaška, Španija, Švedska, Združeno kraljestvo, Bolgarija in Romunija),
 • države članice EEA/EFTA (Islandija, Norveška, Lihtenštajn),
 • Makedonija in Turčija.

Študenti ne smejo opravljati mobilnosti v državi svojega stalnega bivališča.

KDO SE LAHKO PRIJAVI ?

Minimalni kriteriji, ki jih mora izpolnjevati študent/ka, so formalni status v RS (državljan, begunec, stalno prebivališče, osebe brez državljanstva) in status študenta v času študijske prakse/ študija v tujini. Dodatne zahteve so lahko zadostna motiviranost študenta/ke, primernost prakse ( ki naj bi bila v navezi s študijem), znanje jezika države v katero odhaja na prakso itd. Uradna verzija:

 1. Študent lahko v tujini biva najmanj 2 meseca in največ 1 leto.
 2. Mobilnost za prakso lahko izvajajo le nosilke razširjene Erasmus univerzitetne listine.
 3. Študent mora biti v vsakem primeru državljan ene od sodelujočih držav ali pa v eni od teh držav imeti stalno bivališče, status begunca ali status osebe brez državljanstva. Biti mora vpisan na institucijo nosilko EUC, ki  je uspešno pridobila sredstva za individualno mobilnost na nacionalnem razpisu.
 4. Študent mora pred odhodom v tujino poskrbeti za prijavno dokumentacijo, t.j. pripadajoči dogovor o usposabljanju (ki ga potrdita fakulteta in delodajalec).

Študent lahko v vsakem ciklu študija odide na mobilnost v trajanju do 12 mesecev (t.j. 12 mesecev v času dodiplomskega študija, 12 mesecev v času magistrskega študija, vključujoč mobilnost Erasmus Mundus itd.). Vsako 12-mesečno obdobje je lahko sestavljeno iz katerekoli kombinacije upravičene mobilnosti z namenom študija ali/in prakse. Poleg tega se lahko mobilnosti za namen prakse  udeležijo tudi »mladi« diplomanti, vendar morajo biti izbrani za mobilnost s strani svoje matične institucije v času zadnjega leta študija, prav tako mora biti njihovo usposabljanje izvedeno v 12 mesecih po datumu diplomiranja.

IZBOR ŠTUDENTOV

V tem pogodbenem obdobju izvajamo le mobilnost študentov z namenom praktičnega izobraževanja. V primeru prevelikega števila prijav / kandidatov, bo izbor opravljen glede na sledeče kriterije:

 • letnik študija (prednost imajo študenti 2. letnika, ki še niso sodelovali v programih VŽU)
 • ocena 40- urne prakse v šolskem htl. Astoria
 • učni uspeh (predvsem uspeh pri Strokovni terminologiji v tujem jeziku I ANJ in Ekonomiki turizma).

KAM ?
Študent/ka si lahko sam izbere podjetje ali center izobraževanja, kjer bi želel/a opravljati Erasmus študijsko prakso ali pa ga izbere matična šola ali agencija za posredovanje. Seznam držav in / ali podjetij je objavljen na šolski spletni strani.

KOLIKO ČASA?

Obdobje študijske prakse je na naši šoli časovno omejeno in traja najmanj 2 in največ 12 mesecev. Konec obračunskega obdobja je 30.9.2020.

ZA KOLIKO?
Erasmus+ zneski za dotacije za študente in mlade diplomante so odvisni od ciljne države mobilnosti. Programske države so razdeljene na tri skupine glede na višino stroškov bivanja. Organizacija študentu oziroma mlademu diplomantu dodeli dotacijo glede na ciljno državo in v okviru naslednjih omejitev. Organizacija določi enoten/fiksen znesek za vsako skupino držav, ki se v času izvajanja projekta ne sme spreminjati (npr.: vsi študenti, ki bodo odšli na mobilnost v države Skupine 1, so upravičeni do npr. 520 EUR).

Skupina 1: programske države z visokimi stroški bivanja: Danska, Finska, Islandija, Irska, Luksemburg, Lihtenštajn, Norveška, Švedska, Združeno kraljestvo: do 520€

Skupina 2: programske države s srednjimi stroški bivanja: Avstrija, Belgija, Ciper, Grčija, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Španija, Malta, Francija, Italija: do 470€

Skupina 3: programske države z nižjimi stroški bivanja: Bolgarija, Hrvaška, Češka republika, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Republika Severna Makedonija, Poljska, Romunija, Slovaška, Srbija, Turčija: do 420€

 • Študentska mobilnost za prakso: dodatni znesek 100 EUR/mesec
 • Študenti iz okolja z manj možnostmi (razen tistih s posebnimi potrebami):

dodatek za študente iz okolij z manj možnostmi se ne izplačuje iz sredstev programa Erasmus+. Sredstva za dodatek iz tega naslova bodo zagotovljena iz sredstev Evropskega socialnega sklada preko Ministrstva za izobraževanje znanost in šport v okviru Operativnega programa 2014-2020, (prednostna os 10).

Glede na razpoložljiva sredstva in število prijavljenih študentov bomo določili mesečne zneske. Pridržujemo si  pravico do spremembe kriterijev za izračun štipendije v primeru dodatnih zahtev ali pripomb Centra RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja oz. zmanjšanja zneskov v primeru večjega števila primernih študentov / kandidatov.

Možna je tudi »Zero Grant Students« mobilnost (brez sofinanciranja), za praktično usposabljanje in študij.

Izbrani kandidati za namen praktičnega izobraževanja morajo na šoli s pomočjo Erasmus+ koordinatorice ter organizatorjem praktičnega izobraževanja urediti potrebno dokumentacijo z organizacijo, kjer se bo opravljalo praktično izobraževanje – sporazum o praktičnem usposabljanju, ki ga podpišejo vse tri strani (študent, organizacija pošiljateljica – VSŠGT Bled ter organizacija prejemnica) ter Pogodbo in Poročilo o opravljenem praktičnem izobraževanju (D2 do D7). Pred odhodom na izmenjavo v tujino bodo z izbranimi kandidati sklenjeni sporazumi o finančni pomoči programa Erasmus+ in izplačana nepovratna sredstva. Pred odhodom je obvezno preverjanje in vrednotenje jezikovnega znanja, ki ga bodo uporabljali na mobilnosti v aplikaciji Erasmus+ Spletna jezikovna podpora (OLS). Preverjanje je obvezno za vse Erasmus+ študente, pred in po zaključeni mobilnosti, rezultat preverjanja je sestavni del prijavne in zaključne dokumentacije. Trenutno je preverjanje možno za naslednje jezike: angleščina, francoščina, italijanščina, nizozemščina, nemščina, španščina, češčina, danščina, grščina, poljščina, portugalščina, švedščina, bolgarščina, danščina, estonščina, hrvaščina, latvijščina, litvanščina, madžarščina, romunščina, slovaščina, slovenščina in finščina.

V primeru, da je rezultat preverjanja znanja jezika B1 ali manj, je študentu avtomatsko dodeljen spletni jezikovni tečaj (MOOC). Ostali študenti imajo na podlagi izražene želje možnost spletnega tečaja. Pri tem lahko izberejo spletni tečaj za glavni jezik mobilnosti ali za jezik države.

Vzorci vseh dokumentov so objavljeni na spletni strani: http://www.erasmusplus.si/dokumentacija/pogodbena-dokumentacija-razpis-erasmus-2019/

Rok prijave: 21.2.2020. Prijavnico izpolni jo in oddaj v knjižnico oz. pošlji po elektronski pošti na knjiznica@vgs-bled.si. Priloži Europass življenjepis (v ANJ ali jeziku države, kamor nameravaš oditi): http://www.europass.si/europass_zivljenjepis.aspx ter pismo namere v ANJ ali jeziku države, kamor nameravaš oditi (zakaj, kam in kako na prakso).

Kandidati bodo o izboru obveščeni v 30 dneh od roka prijave. Morebitne pritožbe na postopek izbora študentov bo reševala komisija za izvedbo postopka, nerešene pritožbe pa direktor zavoda.

PRIJAVNICA

 

Leave a reply