Razpis Erasmus+ za praktično usposabljanje 2020/2021

(Prijave do 30.4.2021 oz. do porabe nepovratnih sredstev)

Erasmus+ je program EU za sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014–2020. Program Erasmus+ je namenjen izboljšanju spretnosti in zaposljivosti mladih ter posodobitvi izobraževanja in usposabljanja.

Projekti učne mobilnosti omogočajo udeležencem izkušnjo v tujini, ki prinaša dolgoročne pozitivne učinke za njihov osebni in stro​kovni razvoj. Spodbujajo mobilnosti posameznikov, tako mladih – za namen študija, usposabljanja, prostovoljnega dela – kot tudi vseh strokovnih delavcev, vključenih v proces izobraževanja na različnih nivojih – za namen poučevanja, izobraževanja, usposabljanja ali študijskega obiska.

Glavni cilj projektov mobilnosti je omogočiti udeležencem pridobitev znanja, spretnosti in izkušenj, ki prinašajo dodano vrednost njihovem izobraževanju ali delu doma.

Splošna pravila, načela in postopki izvedbe projekta Erasmus+ so objavljena na spletnih straneh http://www.erasmusplus.si in jih morajo upoštevati študenti, matična inštitucija ter inštitucije gostiteljice. Časovni, finančni in vsebinski okvir določa tudi pogodba »Sporazum o nepovratnih sredstvih št. 20-103-075619 za izvajanje projekta v okviru programa Erasmus+, Ključni ukrep 1: projekti mobilnosti posameznikov na področju visokošolskega izobraževanja med državami programa; št. zadeve: KA1-HE-36/20, podpisana med VSŠGT Bled in nacionalno agencijo CMEPIUS.

Odobreno je 15 mobilnosti študentov z namenom praktičnega izobraževanja! Po porabi sredstev za lastne projekte mobilnosti, lahko študenti in osebje pridobijo sredstva za mobilnost preko konzorcija za mobilnost, katerega član smo in deluje pod okriljem Skupnosti VSŠ. Razpisa za sofinanciranje mobilnosti za osebje in študente sta objavljena na spletni strani Skupnosti VSŠ http://www.skupnost-vss.si/dejavnosti/mednarodne-dejavnosti/konzorcij-za-mobilnost/

Na omenjeni spletni strani je objavljena tudi razpisna dokumentacija in informacija o razpoložljivosti sredstev za mobilnosti. Na razpis se prijavite pri Erasmus+ koordinatorju na šoli.

Države, kjer študent lahko opravlja študij ali praktično izobraževanje, so t. i. programske države:

 • Vse države članice EU (Avstrija, Belgija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Slovaška, Španija, Švedska, Bolgarija in Romunija),
 • države članice EEA/EFTA (Islandija, Norveška, Lihtenštajn),
 • Makedonija in Turčija.

Študenti ne smejo opravljati mobilnosti v državi svojega stalnega bivališča.

KDO SE LAHKO PRIJAVI ?

Minimalni kriteriji, ki jih mora izpolnjevati študent/ka, so formalni status v RS (državljan, begunec, stalno prebivališče, osebe brez državljanstva) in status študenta v času študijske prakse/ študija v tujini. Dodatne zahteve so lahko zadostna motiviranost študenta/ke, primernost prakse ( ki naj bi bila v navezi s študijem), znanje jezika države v katero odhaja na prakso itd. Uradna verzija :

 1. Študent lahko v tujini biva najmanj 2 meseca in največ 1 leto.
 2. Mobilnost za prakso lahko izvajajo le nosilke razširjene Erasmus univerzitetne listine.
 3. Študent mora biti v vsakem primeru državljan ene od sodelujočih držav ali pa v eni od teh držav imeti stalno bivališče, status begunca ali status osebe brez državljanstva. Biti mora vpisan na institucijo nosilko EUC, ki  je uspešno pridobila sredstva za individualno mobilnost na nacionalnem razpisu.
 4. Študent mora pred odhodom v tujino poskrbeti za prijavno dokumentacijo, t.j. pripadajoči dogovor o usposabljanju (ki ga potrdita fakulteta in delodajalec).

Študent lahko v vsakem ciklu študija odide na mobilnost v trajanju do 12 mesecev (t.j. 12 mesecev v času dodiplomskega študija, 12 mesecev v času magistrskega študija, vključujoč mobilnost Erasmus Mundus itd.). Vsako 12-mesečno obdobje je lahko sestavljeno iz katerekoli kombinacije upravičene mobilnosti z namenom študija ali/in prakse. Poleg tega se lahko mobilnosti za namen prakse  udeležijo tudi »mladi« diplomanti, vendar morajo biti izbrani za mobilnost s strani svoje matične institucije v času zadnjega leta študija, prav tako mora biti njihovo usposabljanje izvedeno v 12 mesecih po datumu diplomiranja.

IZBOR ŠTUDENTOV

V tem pogodbenem obdobju izvajamo le mobilnost študentov z namenom praktičnega izobraževanja. V primeru prevelikega števila prijav / kandidatov, bo izbor opravljen glede na sledeče kriterije:

 • letnik študija (prednost imajo študenti 2. letnika, ki še niso sodelovali v programih VŽU)
 • ocena prakse v šolskem htl. Astoria
 • učni uspeh (predvsem uspeh pri Strokovni terminologiji v tujem jeziku I ANJ in Ekonomiki turizma).

KAM ?
Študent/ka si lahko sam izbere podjetje ali center izobraževanja, kjer bi želel/a opravljati Erasmus študijsko prakso ali pa ga izbere matična šola ali agencija za posredovanje. Seznam držav in / ali podjetij je objavljen na šolski spletni strani.

KOLIKO ČASA?

Obdobje študijske prakse je na naši šoli časovno omejeno in traja najmanj 2 in največ 12 mesecev. Konec obračunskega obdobja je 30.9.2020.

ZA KOLIKO?
Erasmus+ zneski za dotacije za študente in mlade diplomante so odvisni od ciljne države mobilnosti. Programske države so razdeljene na tri skupine glede na višino stroškov bivanja. Organizacija študentu oziroma mlademu diplomantu dodeli dotacijo glede na ciljno državo in v okviru naslednjih omejitev. Organizacija določi enoten/fiksen znesek za vsako skupino držav, ki se v času izvajanja projekta ne sme spreminjati (npr.: vsi študenti, ki bodo odšli na mobilnost v države Skupine 1, so upravičeni do npr. 520 EUR).

Skupina 1: programske države z visokimi stroški bivanja: Danska, Finska, Islandija, Irska, Luksemburg, Lihtenštajn, Norveška, Švedska: do 520€

Skupina 2: programske države s srednjimi stroški bivanja: Avstrija, Belgija, Ciper, Grčija, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Španija, Malta, Francija, Italija: do 470€

Skupina 3: programske države z nižjimi stroški bivanja: Bolgarija, Hrvaška, Češka republika, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Republika Severna Makedonija, Poljska, Romunija, Slovaška, Srbija, Turčija: do 420€

 • Študentska mobilnost za prakso: dodatni znesek 100 €/mesec

Študenti s posebnimi potrebami (69. člen Zakona o visokem šolstvu), ki bodo potrjeni za izmenjavo Erasmus+, bodo lahko ob Erasmus+ nepovratnih sredstvih EU zaprosili za dodatna finančna sredstva. Med osebe s posebnimi potrebami se uvrščajo posamezniki, ki potrebujejo izvajanje programov z dodatno strokovno pomočjo ali prilagoditvami glede na naravo specifične posebne potrebe in imajo za ta namen izdan sklep šole.

Študenti iz socialno šibkejših okolij oz. okolij z manj možnostmi bodo poleg osnovne Erasmus+ finančne pomoči upravičeni tudi do dodatne spodbude v višini 200€ na mesec. Do te spodbude so upravičeni tisti študenti, ki v času prijave prejemajo enega izmed naštetih socialnih transferjev Centra za socialno delo oziroma ta dodatek prejema eden od članov skupnega gospodinjstva, v katerem živi študent:

 • državno štipendijo
 • denarno socialno pomoč
 • varstveni dodatek,
 • otroški dodatek ali
 • dodatek za velike družine.

* Če je dodatni znesek iz naslova okolij z manj možnostmi višji od dodatnega zneska iz naslova nepovratnih sredstev EU za prakso, študent prejme višji znesek.

Možna je tudi »Zero Grant Students« mobilnost (brez sofinanciranja), za praktično usposabljanje in študij.

Izbrani kandidati za namen praktičnega izobraževanja morajo na šoli s pomočjo Erasmus+ koordinatorice ter organizatorjem praktičnega izobraževanja urediti potrebno dokumentacijo z organizacijo, kjer se bo opravljalo praktično izobraževanje – sporazum o praktičnem usposabljanju, ki ga podpišejo vse tri strani (študent, organizacija pošiljateljica – VSŠGT Bled ter organizacija prejemnica) ter Pogodbo in Poročilo o opravljenem praktičnem izobraževanju (D2 do D7). Pred odhodom na izmenjavo v tujino bodo z izbranimi kandidati sklenjeni sporazumi o finančni pomoči programa Erasmus+ in izplačana nepovratna sredstva. Pred odhodom je obvezno preverjanje in vrednotenje jezikovnega znanja, ki ga bodo uporabljali na mobilnosti v aplikaciji Erasmus+ Spletna jezikovna podpora (OLS). Preverjanje je obvezno za vse Erasmus+ študente, pred in po zaključeni mobilnosti, rezultat preverjanja je sestavni del prijavne in zaključne dokumentacije. Trenutno je preverjanje možno za naslednje jezike: angleščina, francoščina, italijanščina, nizozemščina, nemščina, španščina, češčina, danščina, grščina, poljščina, portugalščina, švedščina, bolgarščina, danščina, estonščina, hrvaščina, latvijščina, litvanščina, madžarščina, romunščina, slovaščina, slovenščina in finščina.

V primeru, da je rezultat preverjanja znanja jezika B1 ali manj, je študentu avtomatsko dodeljen spletni jezikovni tečaj (MOOC). Ostali študenti imajo na podlagi izražene želje možnost spletnega tečaja. Pri tem lahko izberejo spletni tečaj za glavni jezik mobilnosti ali za jezik države.

Vzorci vseh dokumentov so objavljeni na spletni strani: http://www.erasmusplus.si/dokumentacija/pogodbena-dokumentacija-razpis-erasmus-2020/

Rok prijave : 30.4.2021. Prijavnica je na tej povezavi. Izpolni jo in oddaj v knjižnico oz. pošlji po elektronski pošti na knjiznica@vgs-bled.si. Priloži Europass življenjepis (v ANJ ali jeziku države, kamor nameravaš oditi): http://www.europass.si/europass_zivljenjepis.aspx ter pismo namere v ANJ ali jeziku države, kamor nameravaš oditi (zakaj, kam in kako na prakso).

Kandidati bodo o izboru obveščeni v 30 dneh od roka prijave. Morebitne pritožbe na postopek izbora študentov bo reševala komisija za izvedbo postopka, nerešene pritožbe pa direktor zavoda.

 

 

Leave a reply