Stilno svetovanje in pravila vedenja (SSP)

Koda predmeta
P 19

Tip predmeta
Prosto izbirni

Študijsko leto izvajanja predmeta
2.

Število kreditnih točk
10

Splošni cilji
Splošni cilj predmeta je:

· pozna principe stilnega svetovanja in oblikovanja zunanje podobe uporabnika glede na različne dejavnike in se zaveda pomena svoje lastne podobe pri delu z uporabniki;
· spremlja novosti in trende na področju stilnega svetovanja;
· pozna principe in metode verbalne in neverbalne komunikacije v smislu uporabe pravil lepega vedenja;
· pozna metode motiviranja uporabnika k celostnemu, zdravemu življenjskemu slogu;
· obvlada konfliktne situacije, sooblikujejo pozitivno klimo na delovnem mestu;
· se ravna v skladu s poslovnim bontonom.

Predmetno-specifične kompetence
V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:

· izvaja svetovalni razgovor;
· stilno svetuje uporabniku za oblikovanje zunanje podobe za različne priložnosti;
· usposablja uporabnika za pravilno uporabo vedenjskih vzorcev pri poslovni in zasebni komunikaciji in javnem nastopanju;
· usposablja uporabnika za pravilno uporabo govorice telesa;
· svetuje pravila lepega vedenja na poslovnem in zasebnem področju.

Način izvajanja predmeta
Predavanja in laboratorijske vaje.

Načini preverjanja znanja
Pisni izpit. Pogoj za pristop k izpitu je opravljena seminarska naloga.

Priporočena literatura
– Pisani, L. (2010). Obleka – Kaj, Kdaj, Kako. Ljubljana: samozaložba
– Schneider-Flaig, S. (2011). Veliki novi bonton. Ljubljana: Mladinska knjiga založba d.d.
– Košnik, B. (2011). 24 ur poslovnega bontona. Ljubljana: Bonton d.o.o.
– Benedetti, K. (2009). Protokol simfonija forme. Ljubljana: planet GV

Predavatelj
Barbara Merlak

Jezik poučevanja
slovenski jezik

Leave a reply