Strežba z organizacijo dela 2 (SOD 2)

Koda predmeta
P 20

Tip predmeta (obvezni/izbirni)
obvezni v izbirnem modulu M8
 
Študijsko leto izvajanja predmeta
2.
 
Število kreditnih točk
4

Splošni cilji
Splošni cilj predmeta je:

· usposobiti se za samostojno organiziranje nekega dogodka v gostinskem obratu in izven njega,
· obvladovati kakovosti izvedbe storitve.

Predmetno-specifične kompetence
V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:

· oblikovanje ponudbe za različne gastronomske priložnosti,
· vodenje in organiziranje dela sodelavcev v oddelku ter usklajevanje izvajanja projektov,
· uporaba znanja iz podjetništva,
· vodenje evidenc in izdelava kalkulacij za gastronomsko prireditev,
· uporaba znanja s področja menedžmenta pijač,
· sodelovanje, planiranje, organiziranje in izvajanje organizacije večjih prireditev v gostinskem obratu in izven njega,
· uporaba protokolarnih pojmov in upoštevanje poslovnih navad v svetu ter pravil strežbe,
· upoštevanje načel racionalnega poslovanja v oddelku jedi in pijač,
· pisno in ustno komuniciranje v tujem jeziku z gosti, poslovnim okoljem in drugo javnostjo.

Način izvajanja predmeta
Predavanja, laboratorijske vaje in strokovna ekskurzija.

Načini preverjanja znanja
Pisni izpit, izdelava in izvedba projektne naloge z zagovorom.

Priporočena literatura
– Lebar, M. (2011). Strežba z organizacijo dela 2. interno študijsko gradivo, Bled: Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled
– Gutmayer, W., Stickler, H., Lenger H., Kalinka, W. (2006). Service – Die Meisterklasse, Linz, Trauner Verlag.
– Gutmayer, W., Kamenšek, J, Pertoci, P., Koklič, S. (2006). Poznavanje in postrežba pijač, Linz, Trauner Verlag.
– Goerke, T. (2006). Das Bankett, Stuttgart, Matthaes Verlag.

Predavatelj
Marijan Lebar

Jezik poučevanja
Slovenski jezik

Leave a reply