Strokovna terminologija v prvem tujem jeziku (nemški jezik) (STJ 1)

Koda predmeta
P 2

Tip predmeta (obvezni/izbirni)
obvezni

Raven predmeta
Za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti iz predmeta Strokovna terminologija v prvem tujem jeziku  – nemški jezik, je priporočljivo predznanje splošnega nemškega jezika na stopnji 1. tujega jezika srednjih šol.

Študijsko leto izvajanja predmeta
1.

Število kreditnih točk
4

Splošni cilji
Splošni cilj predmeta je:

· krepitev štirih jezikovnih veščin s poudarkom na sporazumevanju in razvijanje komunikacijskih spretnosti in samozavesti;
· razvijanje jezikovnih receptivnih in produktivnih sposobnosti in širjenje znanja splošnega, poslovnega in strokovnega tujega jezika;
· uporaba sodobnih informacijskih virov ter s pomočjo teh samostojno iskanje informacij;
· spremljanje novosti stroke v tujem jeziku;
· razvijanje skrbi za kulturo jezika in sporazumevanje ter čuta za interkulturno raznolikost;
· pridobivanje sposobnosti povezovanja znanja z drugih področij in predmetov.

Predmetno-specifične kompetence
V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:

· pozna izraze in specifično terminologijo iz področja velneške dejavnosti;
· razvija štiri jezikovne spretnosti: bralno in slušno razumevanje, govor ter pisanje v tujem jeziku;
· utrjuje razumevanje in izboljšujejo sposobnost oblikovanja govornih in pisnih sporočil;
· se znajde v situacijah na medkulturni ravni s pozitivnim odnosom do drugačnosti, razume in sprejema ljudi iz različnih kulturnih okolij;
· uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (IKT) pri iskanju virov in literature, pri samostojni obdelavi podatkov, izdelavi in oblikovanju uradnih besedil in predstavitvah v tujem jeziku.

Način izvajanja predmeta
Predavanja in seminarske vaje.

Načini preverjanja znanja
Pisni in ustni izpit. Pogoj za pristop k izpitu je opravljena seminarska naloga v okviru seminarskih vaj. Pogoj za pristop k ustnemu izpitu je pozitivno opravljen pisni izpit.

Priporočena literatura
– Premrov, E., (2011). Strokovna terminologija v nemškem jeziku 2. Ljubljana: Zavod IRC.Način dostopa (URL): http://www.impletum.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/
Strokovna_terminologija_v_nemskem_jeziku_2-Premrov_1.pdf
– Dodatna strokovna besedila
– Slovnične knjige, priročniki, enojezični in dvojezični slovarji.

Predavateljica
dr. Emira Premrov

Jezik poučevanja
Nemški jezik in slovenski jezik

Leave a reply