Strokovna terminologija v prvem tujem jeziku (angleški jezik) (STJ 1)

Koda predmeta

P 2

Tip predmeta (obvezni/izbirni)

obvezni

Raven predmeta

Za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti iz predmeta Strokovna terminologija v prvem tujem jeziku  – angleški jezik, je priporočljivo predznanje splošnega angleškega jezika na stopnji 1. tujega jezika srednjih šol.

Študijsko leto izvajanja predmeta

1.

 

Število kreditnih točk

4

 

Splošni cilji

Splošni cilj predmeta je:

– krepitev štirih jezikovnih veščin s poudarkom na sporazumevanju in razvijanje komunikacijskih spretnosti in samozavesti;

– razvijanje jezikovnih receptivnih in produktivnih sposobnosti in širjenje znanja splošnega, poslovnega in strokovnega tujega jezika;

– uporaba sodobnih informacijskih virov ter s pomočjo teh samostojno iskanje informacij;

– spremljanje novosti stroke v tujem jeziku;

– razvijanje skrbi za kulturo jezika in sporazumevanje ter čuta za interkulturno raznolikost;

– pridobivanje sposobnosti povezovanja znanja z drugih področij in predmetov.

 

Predmetno-specifične kompetence

V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:

– pozna izraze in specifično terminologijo iz področja velneške dejavnosti;

– razvija štiri jezikovne spretnosti: bralno in slušno razumevanje, govor ter pisanje v tujem jeziku;

– utrjuje razumevanje in izboljšujejo sposobnost oblikovanja govornih in pisnih sporočil;

– se znajde v situacijah na medkulturni ravni s pozitivnim odnosom do drugačnosti, razume in sprejema ljudi iz različnih kulturnih okolij;

– uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (IKT) pri iskanju virov in literature, pri samostojni obdelavi podatkov, izdelavi in oblikovanju uradnih besedil in  predstavitvah v tujem jeziku.

 

Način izvajanja predmeta

Predavanja in seminarske vaje.

 

Načini preverjanja znanja

Pisni in ustni izpit. Pogoj za pristop k izpitu je opravljena seminarska naloga v okviru seminarskih vaj. Pogoj za pristop k ustnemu izpitu je pozitivno opravljen pisni izpit.

 

Priporočena literatura

– Demšar, C. (2011). Strokovna terminologija v angleškem jeziku 1 Velnes : interno študijsko gradivo. Bled: Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled

– Slovnične knjige, priročniki, enojezični in dvojezični slovarji.

 

Predavateljica

Cilka Demšar

 

Jezik poučevanja

Angleški jezik in slovenski jezik

Leave a reply