Strokovna terminologija v drugem tujem jeziku – angleškem jeziku 2 (STJ 2)

Koda predmeta
P 15

Tip predmeta (obvezni/izbirni)
obvezni (izbirni med NEJ / ANJ / ITJ)

Raven predmeta
Za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti iz predmeta Strokovna terminologija v tujem jeziku 2 – angleški jezik, je priporočljivo predznanje splošnega angleškega jezika na stopnji 2. tujega jezika srednjih šol.
 
Študijsko leto izvajanja predmeta
2.
 
Število kreditnih točk
8

Splošni cilji
Splošni cilj predmeta je:

· razvijati osnovne jezikovne spretnosti: govor, poslušanje, pisanje in branje,
· pragmatično uporabljati novo usvojeno strokovno terminologijo v tujem jeziku,
· spremljati novosti stroke v tujem jeziku,
· razvijati pozitiven odnos do drugačnosti in sprejemanja ljudi iz različnih družbenih, narodnostnih in kulturnih okolij.

Predmetno-specifične kompetence
V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:

· samostojno in kreativno komuniciranje v tujem jeziku v različnih srednje zahtevnih strokovnih in vsakodnevnih situacijah in okoliščinah,
· vodenje pisne korespondence turistične in gostinske stroke v tujem jeziku,
· sestavljanje jedilnih listov in menijev v tujem jeziku,
· razumevanje tudi srednje zahtevnih kuharskih receptov v tujem jeziku,
· uporabljanje različnih virov (internet, brošure, vodniki), obdelovanje in razumevanje podatkov v tujem jeziku.
 
Način izvajanja predmeta
Predavanja in vaje

Načini preverjanja znanja
Pisni in ustni izpit. Pogoj za pristop k ustnemu izpitu je pozitivno opravljen pisni izpit.

Priporočena literatura
– Vidic Strnad, J. (2009). English Professional Terminology for Hospitality and Tourism 2.: interno študijsko gradivo. Bled: Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled
– Jones,L., Alexander,R. (2000) New International Business. Cambridge: Cambridge University Press
– Jones, L. (2005). Welcome–English for travel and tourism industry. Cambridge: Cambridge University Press
– Dodgshun G., Peters, M. (2004). Cookery for the Hospitality Industry, 5th Edition. Cambridge: Cambridge University Press
– Slovnične knjige, priročniki, enojezični in dvojezični slovarji.

Predavateljica
Cilka Demšar
 
Jezik poučevanja
Angleški jezik in slovenski jezik

Leave a reply