Strokovna terminologija v drugem tujem jeziku – nemškem jeziku 2 (STJ 2)

Koda predmeta
P 15
 
Tip predmeta (obvezni/izbirni)
obvezni (izbirni med NEJ / ANJ / ITJ)

Raven predmeta
Za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti iz predmeta Strokovna terminologija v tujem jeziku 2 – nemški jezik, je priporočljivo predznanje splošnega nemškega jezika na stopnji 2. tujega jezika srednjih šol.

Študijsko leto izvajanja predmeta
2.

Število kreditnih točk
8

Splošni cilji
Splošni cilj predmeta je:

· razvijati osnovne jezikovne spretnosti: govor, poslušanje, pisanje in branje,
· pragmatično uporabljati novo usvojeno strokovno terminologijo v tujem jeziku,
· spremljati novosti stroke v tujem jeziku,
· razvijati pozitiven odnos do drugačnosti in sprejemanja ljudi iz različnih družbenih, narodnostnih in kulturnih okolij.

Predmetno-specifične kompetence
V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:

· samostojno in kreativno komuniciranje v tujem jeziku v različnih srednje zahtevnih strokovnih in vsakodnevnih situacijah in okoliščinah,
· vodenje pisne korespondence turistične in gostinske stroke v tujem jeziku,
· sestavljanje jedilnih listov in menijev v tujem jeziku,
· razumevanje tudi srednje zahtevnih kuharskih receptov v tujem jeziku,
· uporabljanje različnih virov (internet, brošure, vodniki), obdelovanje in razumevanje podatkov v tujem jeziku.

Način izvajanja predmeta
Predavanja in vaje

Načini preverjanja znanja
Pisni in ustni izpit. Pogoj za pristop k ustnemu izpitu je pozitivno opravljen pisni izpit.

Priporočena literatura
– Premrov, E. (2011). Strokovna terminologija v nemškem jeziku 2. Ljubljana: Zavod IRC.
Način dostopa (URL): http://www.impletum.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Strokovna_terminologija_v_nemskem_jeziku_2-Premrov.pdf
– Barberis, P., Bruno, E. (2004). Deutsch im Hotel. Gespräche führen, 1. Auflage. München: Max Hueber Verlag
– Barberis, P., Bruno, E. (2005). Deutsch im Hotel. Korrespondenz, 1. Auflage: München: Max Hueber Verlag
– Slovnične knjige, priročniki, enojezični in dvojezični slovarji

Predavateljica
dr. Emira Premrov

Jezik poučevanja
Nemški jezik in slovenski jezik

Leave a reply