Strokovna terminologija v tujem jeziku 3 – italijanskem jeziku 3 (STJ 3)

Koda predmeta
P 25

Tip predmeta (obvezni/izbirni)
obvezni (izbirni med NEJ / ITJ) v izbirnih modulih M10, M11, M12

Študijsko leto izvajanja predmeta
2.

Število kreditnih točk
8

Splošni cilji
Splošni cilj predmeta je:

· razvijati osnovne jezikovne spretnosti: govor, poslušanje, pisanje in branje,
· pragmatično uporabljati novo usvojeno strokovno terminologijo v tujem jeziku,
· spremljati novosti stroke v tujem jeziku,
· razvijati pozitiven odnos do drugačnosti in sprejemanja ljudi iz različnih družbenih, narodnostnih in kulturnih okolij.

Predmetno-specifične kompetence
V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:

· komuniciranje v tujem jeziku v različnih osnovnih strokovnih in vsakodnevnih situacijah in okoliščinah,
· razumevanje osnovne pisne korespondence turistične stroke v tujem jeziku,
· uporaba različnih virov (internet, brošure, vodniki), obdelovanje in razumevanje podatkov v tujem jeziku.

Način izvajanja predmeta
Predavanja in vaje

Načini preverjanja znanja
Pisni in ustni izpit. Pogoj za pristop k ustnemu izpitu je pozitivno opravljen pisni izpit.

Priporočena literatura
– Gomzi Praprotnik, S. (2011). Strokovna terminologija v italijanskem jeziku 3. Ljubljana: Zavod IRC.
Način dostopa (URL): Zavod IRC. Način dostopa (URL): http://www.impletum.zavodirc.si/docs/Skriti_dokumenti/Strokovna_terminologija_v_italijanskem_jeziku_3-Gomzi_Praprotnik.pdf
– Gomzi Praprotnik, S. (2008). Manuale grammaticale. Bled: Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled
– Ballarin, E., Begotti, P. (1999). Destinazione Italia. Roma: Bonacci editore

Predavateljica
Silva Gomzi Praprotnik

Jezik poučevanja
Italijanski jezik in slovenski jezik

Leave a reply