Višješolski študijski program za gostinstvo in turizem

Ime študijskega programa

Višješolski študijski program za gostinstvo in turizem

Naziv strokovne izobrazbe in njegova okrajšava

Organizator / organizatorka poslovanja v gostinstvu in turizmu (org. posl. gost. tur.)

Trajanje študija in vrednotenje s kreditnimi točkami

Študij traja dve leti. Študijski program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (kt) po sistemu ECTS.

Pogoji za vpis

V višješolski študij se lahko vpiše, kdor:
je opravil splošno ali poklicno maturo, oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih, ali ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih redmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.

Pogoji za napredovanje po programu in dokončanje študija

Pogoji za napredovanje:
V 2. letnik lahko napreduje študent/ka, če je uspešno opravil/a obveznosti iz modulov, predmetov in praktičnega izobraževanja (vključno z vajami, seminarskimi nalogami, projekti, izpiti) 1. letnika v obsegu najmanj 45 KT, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz vaj in praktičnega izobraževanja.

Študent/ka lahko ponavlja letnik, če opravi študijske obveznosti in praktično izobraževanje istega letnika v obsegu najmanj 20 kreditnih točk, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz praktičnega izobraževanja. Ponavljanje odobri študijska komisija višje strokovne šole na podlagi pisne vloge študenta/ke.

Pogoji za dokončanje študija:
Za dokončanje študijskega programa in pridobitev izobrazbe mora študent/ka opraviti vse študijske obveznosti programa (izpite, vaje, seminarske naloge), in sicer:

1. vse obvezne module v obsegu 67 kreditnih točk:
I. komunikacija 15 kt
II. ekonomika in poslovanje 15 kt
III. varovanje okolja 12 kt
VI. trženje 15 kt
VII. poslovanje v gostinstvu in turizmu 10 kt

2. naslednje izbirne module/predmete v obsegu 43 kreditnih točk:
IV. kulinarične in strežne veščine ali
V. osnove gostinstva 18 kt
VIII. projekti v gostinstvu ali
IX. F & B ali
X. projekti v turizmu ali 25 kt
XI. kongresni turizem ali
XII. wellness turizem

3. prostoizbirni predmet (5 kreditnih točk)

4. diplomsko delo (5 kreditnih točk)
Diplomsko delo je sestavljeno iz diplomske naloge in zagovora.

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA GOSTINSTVO, VELNES IN TURIZEM BLED

Dostopnost

Osrednja vsebina