Program Velnes

Ime študijskega programa

Velnes

Naziv strokovne izobrazbe in njegova okrajšava

Organizator/ organizatorka poslovanja v velneški dejavnosti org. posl. vel. (OVD)

Trajanje študija in vrednotenje s kreditnimi točkami

Študij traja dve leti. Študijski program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (kt) po sistemu ECTS.

Pogoji za vpis

V višješolski študij se lahko vpiše, kdor:
je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali

ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.

Pogoji za napredovanje po programu in dokončanje študija

Pogoji za napredovanje
V 2. letnik lahko napreduje študent, če je uspešno opravil obveznosti modulov, predmetov in praktičnega izobraževanja (vključno z vajami, s seminarskimi nalogami, projekti, z izpiti, ?) 1. letnika v obsegu najmanj 45 KT, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz vaj in praktičnega izobraževanja.

Študent lahko ponavlja letnik, če opravi študijske obveznosti in praktično izobraževanje istega letnika v obsegu najmanj 20 KT, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz praktičnega izobraževanja. Ponavljanje odobri študijska komisija višje strokovne šole na podlagi pisne vloge študenta.

Pogoji za dokončanje

1. Vsi obvezni moduli in predmeti v obsegu 76 kreditnih točk (KT):

  • komunikacija (15 KT)
  • ekonomika in poslovanje (20 KT)
  • trženje in turizem (20 KT)
  • velnes (21 KT)

2. Eden izmed izbirnih modulov v obsegu 27 kreditnih točk (KT):

  • zdravo prehranjevanje (27 KT) ali
  • gibanje, telesne aktivnosti (27 KT) ali
  • duševni velnes (27 KT) ali
  • lepota in telesna nega (27 KT) ali

3. Prosto izbirni predmet (5 KT)

4. Diplomsko delo (5 KT)

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA GOSTINSTVO, VELNES IN TURIZEM BLED

Dostopnost

Osrednja vsebina