Trženje storitev (TST)

Koda predmeta
P 7
 
Tip predmeta (obvezni/izbirni)
obvezni
 
Študijsko leto izvajanja predmeta
1.
 
Število kreditnih točk
7

Splošni cilji
Splošni cilj predmeta je:

· pozna celovitost in širino trženja ter ga razumeti kot proces menjave in poslovno filozofijo;
· pozna temeljne principe trženjskega koncepta v organizaciji s posebnostmi v storitveni dejavnosti;
· pozna osnove sodobnega trženjskega upravljanja in  trženjskega raziskovanja;
· razume procese nakupnega vedenja, pomen zadovoljstva, pripadnosti in lojalnosti gostov;
· pozna osnovne trženjske strategije in razlikuje med njimi;
· pozna elemente trženjskega spleta za storitve in razume njihovo vlogo;
· pozna koncept upravljanja s celovito kakovostjo storitev in pozna koncept internega trženja.
 
Predmetno-specifične kompetence
V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:

· načrtuje sodobne koncepte trženja storitev;
· načrtuje tržne strategije;
· izvaja proces nakupnega odločanja;
· izvaja analizo in raziskave tržnega okolja pri trženju storitev;
· oblikuje  in izvaja tržne ponudbe;
· izvaja celovito upravljanje s kakovostjo storitev.

Način izvajanja predmeta
Predavanja in laboratorijske vaje.
 
Načini preverjanja znanja
Pisni izpit. Pogoj za pristop k izpitu je opravljena projektna naloga.
 
Priporočena literatura
– Kodrin, L. (2011). Trženje storitev. Ljubljana: Zavod IRC. Način dostopa (URL): http://www.impletum.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Uvod_v_turizem_in_ destinacijski_managment-Alic_Cvikl.pdf
– Kotler, P. (2004). Management trženja. Ljubljana: GV založba
– Lovelock, C. in Wright, L. (1999). Principles of Service Marketing and Management. New Jersy: Prentice Hall.
 
Predavateljica
mag. Tadeja Krašna

Jezik poučevanja
slovenski jezik

Leave a reply