Upravljanje in poslovanje velneških centrov

Koda predmeta
P 10
 
Tip predmeta (obvezni/izbirni)
obvezni
 
Študijsko leto izvajanja predmeta
2.
 
Število kreditnih točk
7
 
Splošni cilji
Splošni cilj predmeta je:

· pozna značilnosti turistične, hotelirske in velneške dejavnosti na konkurenčnem trgu in pozna pomen privlačne in cenovno primerljive velneške ponudbe;
· pozna ekonomiko poslovanja velneškega centra v sklopu hotela in kot samostojne gospodarske enote;
· pozna proces zagotavljanja strokovnega kadra in vzpostavljanje velneške infrastrukture za uspešno poslovanje velneškega centra;
· razume pomen učinkovitega spremljanja poslovnega izida, uporabe statističnih poročil in strokovnih trendov za uspešno poslovanje;
· pozna značilnosti uspešnega projektnega menedžmenta in timskega dela v hotelirstvu in velneški dejavnosti.
 
Predmetno-specifične kompetence
V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:

· spremlja in ugotavlja razmere na trgu storitvenih, še posebej turističnih podjetij in spremlja trende na trgu velneške dejavnosti;
· menedžira delovni proces v velneškem centru in spremlja ter kontrolira delo v strokovnem timu in organizacijo dela na področju velneške dejavnosti;
· zagotavlja učinkovito poslovanje in kakovostno velneško ponudbo ter zagotavlja kakovost delovnih procesov v velneški dejavnosti;
· vzpostavlja sodelovanje z različnimi ponudniki v turistični destinaciji;
· se ravna v skladu s principi in načeli trajnostnega razvoja in hotelskega ekološkega menedžmenta, varuje zdravje in okolje,  ter odgovarja za lastno varnost in varnost drugih.

Način izvajanja predmeta
Predavanja in laboratorijske vaje.

Načini preverjanja znanja
Pisni izpit. Pogoj za pristop k izpitu je opravljena projektna naloga.

Priporočena literatura
– Cohen, M., Bodeker, G. (2008). Understanding the Global Spa Industry: Spa Management. Oxford Jordan Hill: Butterworth-Heinemann Ltd Linacre House.
– Hertel, L. (2003). Der grosse (Hoesch) Wellness Guide. Düsseldorf: Vehling-Verlag.
– Illing, K. T. (1999). Der Neue Gesundheitstourismus. Berlin: TDC e Kfm.
– Richter, B., Pütz-Willems, M. (2002). Wellness + Wirtschaft. Augsburg: Verlag Michael Willems.

Predavateljica
mag. Vekoslava Gojčič

Jezik poučevanja
slovenski jezik

Leave a reply