Kako oddam prijavo za vpis?

Prijavite se s spletnim obrazcem objavljenim na spletni strani Višješolske prijavne službe. Obrazec izpolnite, nato ga natisnite, lastnoročno podpišite in skupaj z dokazili (če so potrebna) pošljite priporočeno na višješolsko prijavno službo, naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje. Vse dodatne informacije o prijavno-sprejemnem postopku lahko najdete na spletni strani http://vps.vss-ce.com/VPS/

 

Ali je študij na VSŠ Bled brezplačen?

Študij je brezplačen, vendar študentje krijejo del vpisnih stroškov, priponke, študentske izkaznice, dodatne stroške ekskurzij.

Na šoli so za izvajanje strokovnih predmetov in praktičnega izobraževanja obvezne študentske uniforme. Za študijski program Gostinstvo in turizem znaša moška uniforma predvidoma 279,38 €, za ženske predvidoma 267,18 €. Za študijski program Velnes znaša uniforma predvidoma 67,10 €.

Natančneje v ceniku storitev.

 

Zakaj izbrati študij na VSŠ Bled?

Študentje pridobijo v času njihovega študija na VSŠ Bled formalna in neformalna znanja s področja gostinstva in turizma. Aktivno sodelujejo na različnih državnih in mednarodnih projektih, se udeležujejo strokovnih ekskurzij, državnih in mednarodnih tekmovanj. Z razvijanjem samoiniciativnosti in timskega duha se odpirajo našim študentom nove možnosti in perspektive. Velik poudarek na praktičnem izobraževanju predstavlja temelj za uspešno poklicno kariero naših študentov.

 

Kako poteka študij na VSŠ Bled?

Študij za redne študente na VSŠ Bled poteka na sedežu šole tako za redne kot tudi za izredne študente. Vaje se izvajajo v šolskem hotelu Astoria na Bledu in v za to prilagojenih učilnicah. Študentje v času študija opravljajo tudi obvezno praktično izobraževanje, ki se izvaja v turističnih in gostinskih podjetjih v Sloveniji. Šola ima trenutno 215 partnerjev pri katerih lahko študentje opravljajo praktično izobraževanje.

 

Koliko časa poteka študij na VSŠ Bled?

Študij za redne in izredne študente traja dve leti.

 

Kateri študijski programi se izvajajo na VSŠ Bled?

Od študijskega leta 2008/2009 izvajamo na šoli nov program Gostinstvo in turizem (6/1) in od študijskega leta 2011/2012 program Velnes. Študent po končanem študiju in vseh opravljenih obveznostih (vključno z diplomskim delom) pridobi 120 kt.

 

Koliko znašajo stroški študija na VSŠ Bled?

Redni študentje morajo plačati naslednje:

  • študentska uniforma
  • študijsko gradivo (učbeniki, skripte, druga gradiva)
  • udeležbo na strokovnih ekskurzijah
  • diplomsko delo v višini 50,00 €, v kolikor ne diplomirajo v dveh letih po preteku statusa študenta

Izredni študentje morajo plačati:

  • šolnino (2500,00 €/leto)
  • diplomsko delo (250,00 €)

Natančneje v ceniku storitev.

 

Ali se mi priznajo izpiti iz drugih višjih šol ali fakultet?

V kolikor imate opravljene izpite na drugih višjih šolah ali fakultetah, lahko oddate vlogo za priznavanje izpitov. Vlogi je potrebno priložiti potrjen učni načrt predmeta, katerega izpit želite, da se vam prizna  in oceno izpita. Študijska komisija pregleda vašo vlogo in vas pisno obvesti o rezultatih obravnavane vloge.

 

Kdo so zaupniki oz tutorji?

Tutorji (zaupniki) so predavatelji, ki svetujejo študentom o različnih problemih, kot so izbira izbirnih modulov in prostoizbirnih vsebin, nadaljevanje študijske poti in pri podobnih vprašanjih, ki se študentom pojavljajo v teku njihovega študija na Višji strokovni šoli za gostinstvo, velnes in turizem Bled. Zaupniki – tutorji so:

  • 1. letnik, program Gostinstvo in turizem – Darija Cvikl
  • 2. letnik, program Gostinstvo in turizem – Darija Cvikl
  • 1. letnik, program Velnes – Iztok Sila
  • 2. letnik, program Velnes – mag. Monika Karan

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA GOSTINSTVO, VELNES IN TURIZEM BLED

Dostopnost

Osrednja vsebina