Dopolnilne turistične dejavnosti

Koda predmeta: P 26

Tip predmeta (obvezni/izbirni):
obvezni v izbirnem modulu 10

Študijsko leto izvajanja predmeta: 2.

Število kreditnih točk:
9

Splošni cilj predmeta je:

· spoznati značilne vrste dopolnilnih turističnih dejavnosti,
· oblikovati integralni turistični proizvod za določeno turistično območje in načrtovati, pripraviti in izvesti delo z uporabo timskega dela in projektnega vodenja,
· oblikovati, organizirati in izvesti posamezne vrste dopolnilnih turističnih dejavnosti,
· zavedati se pomena etike pri delu v poslovnem okolju.

Predmetno-specifične kompetence
V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:
  
· pridobivanje informacij o ponudbi določenega turističnega območja ter povezovanje ponudnikov posameznih dopolnilnih turističnih dejavnosti za oblikovanje integralnih turističnih proizvodov, namenjenih specifičnim ciljnim skupinam gostov,
· spoznavanje pomena vseh vrst dopolnilnih turističnih dejavnosti: organizacije potovanj in turističnega vodenja, turistične animacije, zdraviliškega turizma, wellness turizma, športnega turizma, kulturnega turizma, igralniškega turizma,
· načrtovanje, priprava, izvedba in kontrola lastnega dela, racionalna raba energije, materiala in časa ter obenem varovanje zdravja in okolja,
· spoznavanje z osnovami dobrega poslovnega komuniciranja – tako v materinem kot tudi v tujem jeziku,
· poznavanje in razumevanje psihološkega aspekta obnašanja ljudi (uspešno vodenje, sprejemanje odločitev, presojanje dosežkov).
Način izvajanja predmeta
Predavanja, vaje, praktične storitve – strokovne ekskurzije, vodenje prireditev in animacija.
Načini preverjanja znanja
Pisni izpit. Pogoj za pristop k pisnemu izpitu je prisotnost študenta na ekskurzijah, uspešno opravljeno vodenje po Bledu, uspešno opravljena organizacija in vodenje ene ekskurzije, uspešno opravljena organizacija in izvedba ene prireditve in aktivno sodelovanje na vseh navedenih dogodkih.
Priporočena literatura
– Hiti, T. (2010). Dopolnilne turistične dejavnosti. Ljubljana: Zavod IRC. Način dostopa (URL): http://www.impletum.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Dopolnilne_turisticne_dejavnosti-Hiti.pdf
– Kužnik, L., Grafenauer, B. (2011). Dopolnilne turistične dejavnosti. Ljubljana: Zavod IRC. Način dostopa (URL):http://www.impletum.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Dopolnilne_turisticne_dejavnosti-Kuznik_Grafenauer.pdf
Predavateljica
dr. Boža Grafenauer
Jezik poučevanja
Slovenski jezik
Leave a reply