Ekonomika in podjetništvo (EKIP)

Koda predmeta
P 4
Tip predmeta (obvezni/izbirni)
obvezni

Študijsko leto izvajanja predmeta
1.

Število kreditnih točk
5

Splošni cilji
Splošni cilj predmeta je:

· pozna elemente uspešnega gospodarjenja;
· obvlada kategorije ekonomike, financ, trga, sredstev, stroškov in proizvodnje/storitev;
· razvija podjetniško zavest in sposobnosti za presojo poslovnih priložnosti;
· obvlada strategije projektnega vodenja;
· deluje verodostojno, objektivno in kakovostno ter etično ravna pri delu v poslovnem okolju.

Predmetno-specifične kompetence
V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:

· načrtuje poslovanje podjetja na podjetniškem nivoju;
· analizira, načrtuje in sodeluje pri poslovanju podjetja in v poslovnih procesih;
· analizira in vrednoti izkaze poslovanja in druga poročila za poslovno odločanje;
· sodeluje v aktivnostih projektnega menedžmenta in vodi projekte;
· načrtuje lastno delo, vodi sodelavce in spremlja ter presoja kakovosti dela posameznika in skupin.

Način izvajanja predmeta
Predavanja in laboratorijske vaje.

Načini preverjanja znanja
Pisni izpit. Pogoj za pristop k izpitu je opravljena projektna naloga.

Priporočena literatura
– Vidic, F. et al. (2008). Podjetništvo. Ljubljana: GEA College. Način dostopa (URL):http://www.impletum.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/PodjetnistvoVadnjal_Knez_Vidic_NU.pdf-           Urlep, M. (2009). Osnove ekonomike podjetja. Ljubljana: Zavod IRC. Način dostopa (URL): http://www.impletum.zavodirc.si/docs/Skriti_dokumenti/Osnove_ekonomike_podjetja-Urlep.pdf
– Hojs Potočnik, J. (2011). Ekonomika poslovanja. Ljubljana: Zavod IRC. Način dostopa (URL): http://www.impletum.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/ekonomika_poslova nja-Hojs_Potocnik.pdf

Predavateljica
mag. Neda Kovačič

Jezik poučevanja
slovenski jezik

Leave a reply