Ekonomika podjetja (EKP)

Koda predmeta
P 3

Tip predmeta (obvezni/izbirni)
obvezni

Študijsko leto izvajanja predmeta
1.

Število kreditnih točk
3
 
Splošni cilji
Splošni cilj predmeta je:

· pridobivati temeljna znanja o gospodarjenju v podjetju s poudarkom na razumevanju reprodukcijskega procesa, glavnih poslovnih prvin, sredstev ter njihovih virov in ekonomskega vrednotenja poslovnih dogodkov z namenom ugotavljanja uspeha in uspešnosti poslovanja podjetja ter

· seznanjati študenta s temeljnimi kategorijami ekonomike podjetja kot podlage za razumevanje vsebin in aplikacijo pridobljenih znanj pri poslovno-organizacijskih in strokovnih predmetih s področja gostinstva.

Predmetno-specifične kompetence
V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:

· analiziranje ekonomskih zakonitosti,

· obvladovanje temeljnih značilnosti podjetništva, ekonomike in finančnega poslovanja podjetja,

· primerjanje ponudb in povpraševanja na trgu in dejavnikov trga,

· branje, analiziranje in vrednotenje izkazov poslovanja in drugih poročil za poslovno odločanje,

· oblikovanje in sprejemanje poslovnih odločitev.

Način izvajanja predmeta
Predavanja in vaje
 
Načini preverjanja znanja
Pisni izpit.

Priporočena literatura
– Radić, D. (2007). Ekonomika in menedžment podjetja : interno študijsko gradivo. Bled: Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled

– Pučko, D., Rozman R. (2000). Ekonomika in organizacija podjetja. 1. knjiga. Ekonomika podjetja. 6. natis, Ljubljana: Ekonomska fakulteta

– Pompe, A. (2011). Ustvarjalnost in inovativnost. Ljubljana: Gea College

Predavateljica
mag. Darja Radić
 
Jezik poučevanja
Slovenski jezik

Leave a reply