Kuharstvo z organizacijo dela 2 (KOD 2)

Koda predmeta
P 19

Tip predmeta (obvezni/izbirni)
obvezni v izbirnem modulu M8

Študijsko leto izvajanja predmeta
2.

Število kreditnih točk
7

Splošni cilji
Splošni cilj predmeta je:

· uporabiti moderne pristope pri planiranju, organizaciji, izvajanju in kontroliranju kakovosti izdelkov in storitev,
· povezovati znanja z različnih področij in jih uspešno nadgrajevati v praksi,
· reševati probleme sodobne tehnologije in komunikacije v delovnem procesu,
· usposobiti se za ekonomično in racionalno poslovanje v gostinstvu.

Predmetno-specifične kompetence
V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:

· planiranje in organiziranje dela v gostinstvu,
· uporaba načel ergonomičnega, higieničnega, okoljevarstvenega ter gospodarnega dela (higiena dela),
· ustrezno vključevanje in obvladanje uporabe sodobne tehnologije in opreme,
· razvijanje in oblikovanje predlogov ponudbe za različne tematske prireditve,
· izbiranje živil glede na kakovost in hranilno vrednost, pravilno skladiščenje in spremljanje v procesu dela,
· ocenjevanje kulinarične kakovosti in senzoričnega vrednotenja jedi,
· samostojno organiziranje in izpeljava različnih projektov v gostinskih obratih ter ugotavljanje kakovosti in uspešnosti izvedbe,
· koordiniranje vodenja in upravljanja v kuhinji,
· samostojno izvajanje prodajne aktivnosti s kupci in dobavitelji.

Način izvajanja predmeta
Predavanja, laboratorijske vaje, izvedba praktičnih nalog v okviru šolskih projektov, izvedba nalog v sklopu praktičnega izobraževanja v podjetju in strokovna ekskurzija.

Načini preverjanja znanja
Pisni izpit z zagovorom. Pogoj za pristop k izpitu je pozitivno opravljeno projektno delo in udeležba na strokovni ekskurziji.

Priporočena literatura
– Metz, R., Grüner, H., Kessler, T. (2006), ABC kuharstva, strežbe in hotelirstva. Ljubljana:Tehniška založba Slovenije, Ljubljana
– Schmidt, C. (2002). Die große Teubner Küchenpraxis. München: Teubner
– Zalar, J. (2009). Kuharstvo z organizacijo dela 2: interno študijsko gradivo. Bled: Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled
– Zalar, J. (2009). Kuharstvo z organizacijo dela, strokovne vsebine za 1. in 2. letnik: interno študijsko gradivo. Bled: Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled

Predavatelj
Jože Zalar

Jezik poučevanja
Slovenski jezik

Leave a reply