Praktično izobrazevanje 3 (PRI 3)

Koda dodatne sestavine
D 3

Tip dodatne sestavine (obvezna/izbirna)
obvezna

Študijsko leto izvajanja dodatne sestavine
2.

Število kreditnih točk
4

Splošni cilji
Splošni cilj predmeta je:

· samostojno opraviti delo na višji zahtevnostni ravni z občutkom za timsko delo,
· načrtovati in izvesti različne gostinsko-turistične projekte,
· pripraviti projekte o poslovanju in trženju v hotelsko-turističnih podjetij ter uporabiti najnovejšo tehnologijo,
· uporabiti pridobljena teoretična in strokovna znanja ter upoštevati varstvo pri delu in sanitarno-tehnične predpise,
· razvijati posebna znanja in spretnosti, potrebnih za zahtevne storitve v gostinstvu in turizmu.

Predmetno-specifične kompetence
V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:

· zbiranje in analiziranje poslovnih informacij,
· obvladovanje procesov in poslovanja gostinskih in hotelskih podjetij ali njihovih oddelkov (kuhinja, strežba, F&B, nabava, skladišče, recepcija, prodaja),
· organiziranje in vodenje dela na posameznem področju gostinskega-turističnega podjetja ali hotela,
· pripravljanje informacij za odločanje na višjem nivoju,
· komuniciranje na različnih nivojih z uporabo strokovne terminologije v več jezikih,
· izvajanje manj zahtevnih projektov v timu,
· vzdrževanje dobrih medsebojnih odnosov.

Način izvajanja dodatne sestavine
Praktično izobraževanje je izvedbeno in vsebinsko prilagojeno kompetencam posameznega modula. Študent opravlja 120 ur projektnega dela. Projekti se izvajajo v okviru PRI v šolskem hotelu, podjetju – članu mreže podjetij za PRI, oz. v drugih restavracijah, agencijah ali na terenu v okviru strokovnih predmetov šole.

Pristopni pogoji
Pred začetkom opravljanja praktičnega izobraževanja študent opravi obveznosti, potrebne za izvajanje praktičnega izobraževanja:

· uspešno opravljena PRI 1 in PRI 2,
· izpolni soglasje osebe za obveznost prijavljanja bolezni, ki se lahko prenašajo z delom,
· poda individualno izjavo o bolezenskih znakih.

Načini preverjanja znanja
Prisotnost študenta na PRI je obvezna. Študent praktično izvede določeno storitev, jo zagovarja in odda pisno poročilo o opravljenem praktičnem izobraževanju.

Priporočena literatura
– Ferjančič, R. S., Dokumentacija za praktično izobraževanje (za tekoče študijsko leto). Bled: Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled
– strokovna literatura različnih strokovnih področij (odvisno od teme projekta)

Predavateljica
Rožica Slavica Ferjančič

Jezik poučevanja
Slovenski jezik

Leave a reply