Pravni predpisi (PPR)

Koda predmeta
P 5

Tip predmeta (obvezni/izbirni)
obvezni

Študijsko leto izvajanja predmeta
1.

Število kreditnih točk
4

Splošni cilji
Splošni cilj predmeta je:

· seznanjati s temeljnimi pravnimi pojmi, spoznavati pravno-organizacijske različice gospodarskih družb v dejavnosti in širše ter uporabnosti posameznih oblik,

· spoznavati osnove delovno-pravne zakonodaje,

· razumevati vlogo prava v gostinskem in turističnem poslovanju,

· spoznavati osnove pogodbenih razmerij in seznaniti se z vrstami gospodarskih pogodb ter pogodb v turizmu,

· obvladovati zakonodajo na področju gostinstva in turizma,

· krepiti podjetniško naravnanost.

Predmetno-specifične kompetence
V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:

· pravilna uporaba osnovnih pravnih pojmov,

· sposobnost odločanja za ustrezno obliko gospodarskega subjekta in aktivno sodelovanje pri njegovem ustanavljanju in razumevanje sistemov upravljanja gospodarskih družb,

· obvladovanje osnov delovnega prava,

· sposobnost samostojnega sklepanja veljavnih pogodb s področja gostinstva in turizma,

· učinkovita in uspešna uporaba veljavne zakonodaje,

· razvijanje lastnih podjetniških kompetenc.

Način izvajanja predmeta
Predavanja, vaje, seminarska naloga

Načini preverjanja znanja
Pisni izpit. Pogoj za pristop k izpitu je izdelava in predstavitev seminarske naloge.

Priporočena literatura
– Demšar, J. (2011). Pravni predpisi: študijsko gradivo. Bled: Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled

– Šinkovec, J., Tratar, B. (2001). Obligacijski zakonik s komentarjem in sodno prakso. Lesce: Založba Oziris, Lesce

Predavatelj
Jakob Demšar

Jezik poučevanja
Slovenski jezik

Leave a reply