Razpis Erasmus+ za praktično usposabljanje 2015/2016

Razpis Erasmus+ za praktično usposabljanje 2015/2016

Erasmus+ je novi program EU za sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014–2020. V novi program so vključene tudi akcije programa Jean Monnet kot samostojno nespremenjeno področje.

Program Erasmus+ je namenjen izboljšanju spretnosti in zaposljivosti mladih ter posodobitvi izobraževanja, usposabljanja in mladinskega dela. Program želi več kot 5 milijonom Evropejcem omogočiti študij, usposabljanje, pridobivanje delovnih izkušenj ali opravljanje prostovoljnega dela v tujini.

Erasmus policy statement

Erasmus+ charter for higher education

KDO SE LAHKO PRIJAVI ?

Minimalni kriteriji, ki jih mora izpolnjevati študent/ka, so formalni status v RS (državljan, begunec, stalno prebivališče) in status študenta v času študijske prakse/ študija v tujini. Dodatne zahteve so lahko zadostna motiviranost študenta/ke, primernost prakse ( ki naj bi bila v navezi s študijem), znanje jezika države v katero odhaja na prakso itd. Uradna verzija :

1.      Študent lahko v tujini biva najmanj 2 meseca in največ 1 leto.

2.      Mobilnost za prakso lahko izvajajo le nosilke razširjene Erasmus univerzitetne listine.

3.      Študent mora biti v vsakem primeru državljan ene od sodelujočih držav ali pa v eni od teh držav imeti stalno bivališče, status begunca ali status osebe brez državljanstva. Biti mora vpisan na institucijo nosilko EUC, ki  je uspešno pridobila sredstva za individualno mobilnost na nacionalnem razpisu.

4.      Študent mora pred odhodom v tujino poskrbeti za prijavno dokumentacijo pripadajoči dogovor o usposabljanju (ki ga potrdita fakulteta in delodajalec).

Vsak študent bo lahko le enkrat v času študija opravljal Erasmus prakso in enkrat Erasmus izmenjavo za študij. Prijavi se lahko vsak študent, redni ali izredni, ki je vpisan v 1. ali 2. letnik!!!

NOVO! Tudi novejši diplomanti (»sveži diplomanti«) se lahko prijavijo za namene opravljanja Erasmus prakse v tujini. Šola izbira med kandidati, ki so se na izmenjavo uspešno prijavili in ob prijavi obiskujejo zadnji letnik študija na posamezni študijski stopnji. Prakso lahko opravijo v roku 1 leta od datuma diplomiranja. Študent, ki se zanima za opravljanje izmenjave za namene prakse po zaključenem študiju, mora oddati prijavo še v času študija, v okviru razpisanih rokov. Izmenjava za namene opravljana prakse po zaključku študija je možna na vseh študijskih stopnjah. Skupni čas bivanja v tujini za posamezno študijsko stopnjo za namene študija ali prakse je maksimalno 12 mesecev.

IZBOR ŠTUDENTOV

V primeru prevelikega števila prijav / kandidatov, bo izbor opravljen glede na sledeče kriterije:

·        letnik študija (prednost imajo študenti 2. letnika, ki še niso sodelovali v programih VŽU)

·        ocena 80- urne prakse v šolskem htl. Astoria

·        učni uspeh (predvsem uspeh pri Strokovni terminologiji v tujem jeziku I ANJ

KAM ?
V podjetjih oz. centrih izobraževanja ene od držav članic EU, EFTA/EEA (Islandija, Liechtenstein, Norveška); v Turčiji, na Hrvaškem.
Študent/ka si sam izbere podjetje ali center izobraževanja, kjer bi želel/a opravljati Erasmus študijsko prakso ali pa ga izbere matična šola ali agencija za posredovanje.

Podpisane pogodbe o sodelovanju imamo z Estonijo, Grčijo, Češko, Španijo, Avstrijo, Nemčijo, Veliko Britanijo, Hrvaško, Italijo, Malto, Portugalsko in Irsko (le-ta za 6 mesecev!).

Študenti/ke programa »Velnes«: Grčija Španija, Hrvaška, Nemčija, Malta.

KOLIKO ČASA?
Obdobje študijske prakse je na naši šoli časovno omejeno in traja najmanj 2 in največ 6 mesecev. Konec obračunskega obdobja je 30.9.2016.

Mobilnost z namenom študija – cilji:

–          omogočiti študentom pridobiti izobraževalno, lingvistično in kulturno iz izkušnje študija v eni od sodelujočih držav;

–          vzpodbujati sodelovanje med institucijami terciarnega sektorja izobraževanja in obogatiti izobraževalno okolje;

–          prispevati k razvoju skupine visoko kvalificiranih, široko razgledanih in mednarodno izkušenih mladih posameznikov bodočih strokovnjakov;

–          olajšati prenos kreditnih točk in priznavanje v tujini opravljenih obveznosti z uporabo ECTS ali kompatibilnega sistema.

KOLIKO ČASA?

Trajanje študijske mobilnosti: najmanj 3 mesece in največ 12 mesecev.

ZA KOLIKO? 
Erasmus+ zneski za dotacije za študente in mlade diplomante so odvisni od ciljne države mobilnosti. Programske države so razdeljene na tri skupine glede na višino stroškov bivanja. Organizacija študentu oziroma mlademu diplomantu dodeli dotacijo glede na ciljno državo in v okviru naslednjih omejitev. Organizacija določi enoten/fiksen znesek za vsako skupino držav, ki se v času izvajanja projekta ne sme spreminjati (npr.: vsi študenti, ki bodo odšli na mobilnost v države Skupine 1, so upravičeni do npr. 400 EUR).

Skupina 1: programske države z visokimi stroški bivanja: Avstrija, Danska, Finska, Francija, Irska, Italija, Lihtenštajn, Norveška, Švedska, Švica, Velika Britanija: 300 – 400 Skupina 2: programske države s srednjimi stroški bivanja: Belgija, Ciper, Češka, Grčija, Hrvaška, Islandija, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Slovenija, Španija, Turčija : 250 – 350€

Skupina 3: programske države z nižjimi stroški bivanja: Bolgarija, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Makedonija, Malta : 200 – 300€

Glede na razpoložljiva sredstva in število prijavljenih študentov bomo določili mesečne zneske. Pridržujemo si  pravico do spremembe kriterijev za izračun štipendije v primeru dodatnih zahtev ali pripomb Centra RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja oz. zmanjšanja zneskov v primeru večjega števila primernih študentov / kandidatov.

Rok prijave : 14.1.2016. Prijavnica je v dodatku. Izpolni jo in oddaj v knjižnico oz. pošlji po elektronski pošti na knjiznica@vgs-bled.si. Priloži Europass življenjepis (v ANJ ali jeziku države, kamor nameravaš oditi) : http://www.europass.si/europass_zivljenjepis.aspx ter pismo namere v ANJ ali jeziku države, kamor nameravaš oditi (zakaj, kam in kako na prakso).

Kandidati bodo o izboru obveščeni v 30 dneh od roka prijave.

Prijavnica

 

Leave a reply