Športna animacija in osebno trenerstvo (ŠAOT)

Koda predmeta
P 15

Tip predmeta (obvezni/izbirni)
Obvezni v izbirnem modulu M6

Študijsko leto izvajanja predmeta
2.

Število kreditnih točk
10

Splošni cilji
Splošni cilj predmeta je:

· pozna osnove osebnega svetovanja in pozna metode motiviranja uporabnika za vadbo;
· pozna različne vrste vadb za različne ciljne skupine;
· zagotavlja kakovost izvedbe športne vadbe;
· spremlja novosti in trende na športne vadbe;
· vzpostavlja profesionalni odnos s sodelavci, uporabniki in drugimi, sodeluje v timu in pozna ukrepe varovanja zdravja in okolja, ter odgovarja za lastno varnost in varnost drugih.

Predmetno-specifične kompetence
V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:

· pozna značilnosti in načela športne vadbe, upošteva zakonitosti športne vadbe in posredne ter neposredne dejavnike športne vadbe in upošteva kontraindikacije pri vadbi za posamezne bolezni;
· izvaja svetovanje usmerjeno uporabniku in motivira uporabnike za vadbo ter izvaja sprostitveno vadbo;
· izbira metode za individualno določanje intenzivnosti in količine obremenitve in izvaja ter nadzira športno vadbo;
· načrtuje vadbo za povečanje gibljivosti in koordinacije;
· načrtuje vadbo za izgorevanje maščob;
· načrtuje ukrepe za preprečevanje mišične neuravnoteženosti in splošno regenerativno vadbo.

Način izvajanja predmeta
Predavanja in laboratorijske vaje.

Načini preverjanja znanja
Pisni izpit. Pogoj za pristop k izpitu sta opravljeni seminarska in projektna naloga.

Priporočena literatura
– Ušaj, A. (1996). Kratek pregled osnov športnega treniranja: Fakulteta za šport
– Petrović, S. [et al], (2005). POT do uspeha – multimedijski priročnik. Ljubljana. Palestra
– Femc Knaflič, S. (2005). Anatomija in fiziologija, Srednja šola Jesenice
– Vidmar, J. (1993). Športna traumatologija, Fakulteta za šport
– Zapiski s predavanj, izročki

Predavatelj
Uroš Ambrožič, prof.špo.vzg.

Jezik poučevanja
slovenski jezik

Leave a reply