Strokovna terminologija v prvem tujem jeziku – nemškem jeziku 1 (STJ 1)

Koda predmeta
P 1

Tip predmeta (obvezni/izbirni)
obvezni (izbirni med NEJ in ANJ)

Raven predmeta
Za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti iz predmeta Strokovna terminologija v tujem jeziku 1 – nemški jezik, je priporočljivo predznanje splošnega nemškega jezika na stopnji 1. tujega jezika srednjih šol.
 
Študijsko leto izvajanja predmeta
1.
 
Število kreditnih točk
6

Cilji predmeta

· razvijati osnovne jezikovne spretnosti: govor, poslušanje, pisanje in branje,

· pragmatična uporabljati novo usvojeno strokovno terminologijo v tujem jeziku,

· spremljati novosti stroke v tujem jeziku,

· razvijati pozitiven odnos do drugačnosti in sprejemanja ljudi iz različnih družbenih, narodnostnih in kulturnih okolij.

Predmetno-specifične kompetence

V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:

· samostojno in kreativno komuniciranje v tujem jeziku v različnih zahtevnejših strokovnih in vsakodnevnih situacijah in okoliščinah,

· vodenje pisne korespondence turistične in gostinske stroke v tujem jeziku,

· sestavljanje jedilnih listov, menijev in kuharskih receptov v tujem jeziku, samostojna uporaba različnih virov (internet, brošure, vodniki), obdelovanje in razumevanje podatkov v tujem jeziku.

Način izvajanja predmeta
Predavanja in vaje

Načini preverjanja znanja
Pisni in ustni izpit. Pogoj za pristop k ustnemu izpitu je pozitivno opravljen pisni izpit.

Priporočena literatura

– Premrov, E. (2009). Fachterminologie in deutscher Sprache 1. Gastgewerbe und Tourismus: interno študijsko gradivo. Bled: Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled

– Premrov, E. (2010). Strokovna terminologija v nemškem jeziku 2. Ljubljana: Zavod IRC. Način dostopa (URL): http://www.impletum.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Strokovna_terminologija_v_nemskem_jeziku_2-Premrov.pdf

– Barberis, P., Bruno, E. (2004). Deutsch im Hotel. Gespräche führen, 1. Auflage. München: Max Hueber Verlag

– Barberis, P., Bruno, E. (2005). Deutsch im Hotel. Korrespondenz, 1. Auflage: München: Max Hueber Verlag

– Slovnične knjige, priročniki, enojezični in dvojezični slovarji.
 
Predavateljica
dr. Emira Premrov
 
Jezik poučevanja
Nemški jezik in slovenski jezik

Leave a reply