Strokovna terminologija v drugem tujem jeziku – italijanskem jeziku 2 (STJ 2)

Koda predmeta
P 15

Tip predmeta (obvezni/izbirni)
obvezni (izbirni med NEJ / ANJ / ITJ)

Raven predmeta
Za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti iz predmeta Strokovna terminologija v tujem jeziku 2 – italijanski jezik, je priporočljivo predznanje splošnega italijanskega jezika na stopnji 2. tujega jezika srednjih šol.
 
Študijsko leto izvajanja predmeta
2.

Število kreditnih točk
8

Splošni cilji

Splošni cilj predmeta je:

· razvijati osnovne jezikovne spretnosti: govor, poslušanje, pisanje in branje,
· pragmatično uporabljati novo usvojeno strokovno terminologijo v tujem jeziku,
· spremljati novosti stroke v tujem jeziku,
· razvijati pozitiven odnos do drugačnosti in sprejemanja ljudi iz različnih družbenih, narodnostnih in kulturnih okolij.

Predmetno-specifične kompetence
V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:

· samostojno in kreativno komuniciranje v tujem jeziku v različnih srednje zahtevnih strokovnih in vsakodnevnih situacijah in okoliščinah,
· vodenje pisne korespondence turistične in gostinske stroke v tujem jeziku,
· sestavljanje jedilnih listov in menijev v tujem jeziku,
· razumevanje tudi srednje zahtevnih kuharskih receptov v tujem jeziku,
· uporabljanje različnih virov (internet, brošure, vodniki), obdelovanje in razumevanje podatkov v tujem jeziku.

Način izvajanja predmeta
Predavanja in vaje

Načini preverjanja znanja
Pisni in ustni izpit. Pogoj za pristop k ustnemu izpitu je pozitivno opravljen pisni izpit.

Priporočena literatura

– Gomzi Praprotnik, S. (2011). Strokovna terminologija v italijanskem jeziku 3. Ljubljana: Zavod IRC. Način dostopa (URL): Zavod IRC. Način dostopa (URL): http://www.impletum.zavodirc.si/docs/Skriti_dokumenti/Strokovna_terminologija_v_italijanskem_jeziku_3-Gomzi_Praprotnik.pdf
– Gomzi Praprotnik, S. (2008). Manuale grammaticale. Bled: Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled.
– de Savorgnani, G., Cordera Alberti, C. (2012). Chiaro!: corso di italiano. Firenze: Alma Edizioni.
– Ballarin, E., Begotti, P. (1999). Destinazione Italia. Roma: Bonacci editore.
– Slovnične knjige, priročniki, enojezični in dvojezični slovarji.

Predavateljica
Silva Gomzi Praprotnik
 
Jezik poučevanja
Italijanski jezik in slovenski jezik

Leave a reply